Публікації викладачів кафедри

Перелік публікацій (статей) у фахових виданнях України за останні 5 років:
1. Філянін Д. В. Визначення ступеню участі суб`єктів електричної мережі в розподілі потужності вищих гармонік. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». 2018. Вип.195. – С. 61–62.
2. Филянин Д. В. Применение автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии для решения задач идентификации и оценки источников гармонических искажений. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2018. № 4 (11). С. 23–28.
3. Філянін Д. В. Метод нарахування плати за електроенергію зниженої якості. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». 2019. Вип.204. – С. 11–12.
4. Коцар О.В. Класифікація даних обліку електричної енергії // Вимірювальна техніка та метрологія, 2018. – Випуск 79, № 2 – С. 42 – 52.
5. Коцар О.В. Забезпечення синхронності вимірювань та обліку в лібералізованих ринках електричної енергії // Енергетика: економіка, технології, екологія. 2018. – № 3 – С. 23–34.
6. Замулко А.І., Чернецька Ю.В. Методи порівняльного аналізу ефективності операторів систем розподілу електричної енергії. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2018. № 3. С. 34–44. DOI: 10.20535/1813-5420.3.2018.164264.
7. Бориченко О.В. Застосування методу головних компонент для оцінювання рівня енергоефективності / О.В. Бориченко, А.В. Чернявський, Ю.Ю. Остапчук // Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ» – 2018. – № 16 (1292) – С. 9-15. – DOI: 10.20998/2413-4295.2018.16.02.
8. Денисюк С.П. Аналіз обмінних процесів при паралельній роботі двох трифазних вітроустановок [Текст] / С.П. Денисюк, Д.С. Горенко // Відновлювана енергетика. – 2018. – № 2(53). – C. 46–56.
9. Денисюк С. П., Соколовський П. В. Аналіз функціонування гнучкої генерації на етапі переходу до інтелектуальних мереж Smart Grid // Електрифікація транспорту. – 2018. – № 15. – С. 31–42.
10. Денисюк С.П., Коротенко І.В., Лило І.В. Алгоритм моделювання локальних електроенергетичних систем розосередженої генерації // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2019. – № 2.
11. Денисюк С.П., Стржелецки Р. Формування складових інтелектуальної платформи керування енергетичними системами та мережами // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2019. – № 3. – С.7–22.
12. Онищенко Я.Д., Замулко А.І. Аналіз тенденцій споживання енергетичних ресурсів харчовою промисловістю України. Наукові праці НУХТ. 2019. Т. 25, № 4. С. 102–109.
13. Veremiichuk Y., Prytyskach I., Yarmoliuk O. The functioning model of integrated energy supply system with cogeneration units operation, taking into account prospects of bioenergy development in Ukraine. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2019. № 1. C. 29–40.
14. Попов В.А., Ярмолюк О.С., Федосенко М.М., Ткаченко В.В. Сравнительная оценка альтернативных вариантов применения распределенной генерации по совокупности режимных показателей с учетом неопределенности информации. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2019. № 3. С. 37–45.
15. Володарський Є.Т., Денисюк С.П., Волошко А.В. Гармонізація стандартів у сфері комунікаційних мереж та систем для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 1 – інформаційні моделі та методи моделювання // Метрологія та прилади. 2019 - № 3(71) - С. 4-11.
16. Володарський Є.Т., Волошко А.В. Correction for the deviation of Power System frequency in the Measurement of Power by Digital nechniques // Метрологія та прилади. 2019 - № 3(71) - С. 27-32.
17. Дерев’янко Д. Г., Панасенко В. С., Масло О. С. Оцінювання надійності електропостачання у локальних системах з установками відновлюваної енергетики. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 203 "Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України". Харків : ХНТУСГ, 2019 С. 49 - 50
18. Дерев’янко Д. Г., Загорський О. М., Панасенко В. С. Особливості вибору структури сонячних електростанцій. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 203 "Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України". Харків : ХНТУСГ, 2019 С. 67 – 68
19. Дерев’янко Д. Г., Масло О. С., Загорський О. М. Інтегральний показник якості електричної енергії в системах електропостачання з відновлювальними технологіями. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 204 "Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України". Харків : ХНТУСГ, 2019. с. 37-38.
20. Закладний О.О. Алгоритми захисту електродвигунів засобами сучасних систем діагностування їх стану. Енергетика: економіка, технології, екологія. №2, 2019 с. 73 – 80.
21. Бориченко О.В. Визначення об'єктів для оперативного контролю енергоефективності в системі енергетичного менеджменту / О.В. Бориченко // Системи та технології. - 2019. - №1 (57). - с. 20-35.
22. Зайченко С.В., Шевчук С.П., Данілін О.В., Побігайло В.А., Жукова Н.І. Мехатронний комплекс діагностування магістральних трубопроводів // Енергетика: економіка, технології, екологія. Науковий журнал. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – № 3 (53). – С. 139 – 148.
23. Онищенко Я.Д., Замулко А.І. Системний підхід в енергетичному менеджменті як аналітичний засіб для оцінювання енергоємних процесів на підприємствах харчової промисловості України. Наукові праці НУХТ. 2020. Т. 26, № 2. C. 130–139.
24. Калінчик В.П., Калінчик В.В. Оцінювання параметрів виробничого середовища при дискретному представленні інформації. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2019. № 4. С. 21–26.
25. Калінчик В.П., Буравльова М.Т., Калінчик В.В., Скосирев В.Г. Прогнозування показників енергоспоживання, генерації і вартості отриманої енергії. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. 2020. Т. 31 (70), № 2, Ч. 1. С. 243–249.
26. Калінчик В.П., Калінчик В.В. Організація інформаційних зв’язків тракту вимірювання й обліку енергоресурсів. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. 2020. Т. 31 (70), № 3, Ч. 1. С. 138–143.
27. Находов В.Ф., Замулко А.І. Удосконалення нової моделі ринку електричної енергії шляхом управління режимами електроспоживання. Енергетика та електрифікація. 2019. № 10. С. 26–34.
28. Дубовской С.В., Басок Б.И., Твердохлиб А.С. Энергетическая эффективность комбинированного производства теплоты и холода. Доповіді Національної академії наук України. 2018, №4. С.47 – 53.
29. Басок Б.І., Недбайло О.М., Тутова О.В., Ткаченко М.В., Божко І.К. Аналіз енергетичної ефективності комплексної модернізації типової радіаторної системи теплопостачання будівлі на базі автономного використання теплового насосу типу «повітря-вода». Scientific Journal «ScienceRise». №9(50). С. 43 – 48.
30. Basok B., Tkachenko M., Nedbailo A., Bozhko I. Research into energy efficiency of the underfloor heating system, assembled dry. Технологічний аудит та резерви виробництва. № 3/1(41). 2018. С. 52 – 57. DOI: 10.15587/2312-8372.2018.135783.
31. Басок Б.И., Гоцуленко В. В. Механизмы теплогидродинамической неустойчивости при локальном подводе теплоты к газу. Доклады НАНУ – 2018. № 3. С. 69 – 79.
32. Басок Б.И., Давыденко Б.В., Тимощенко А.В., Температурный режим моногранулирования при производстве имитированных пищевых продуктов, Scientific Works, 2019, т.83, №1, с.80-84.
33. Басок Б. І., Базєєв Є. Т., Енергетична стратегія в реаліях сучасного світу (огляд), Теплофізика та теплоенергетика, 2019, том 41, №1, с. 34-42.
34. Басок Б. И., Базеев Е. Т., О новом взгляде на динамику климата земли (обзор), Теплофізика та теплоенергетика, 2019, том 41, №2, с. 48-53.
35. Басок Б.І., Дубовський С.В., Укрупнена оцінка теплової потужності та обсягів виробництва відновлювальної енергії тепловими насосами в Україні, Теплові насоси в Україні, 2019, вип. №1, с.2-6.
36. Басок Б.І., Недбайло О.М., Тутова О.В., Аналіз енергетичної ефективності комплексної модернізації типової радіаторної системи теплопостачання будівлі на базі автономного використання теплового насосу типу «повітря-вода», Теплові насоси в Україні, 2019, вип. №1, с.17-21.
37. Басок Б.І., Ткаченко М.В., Недбайло О.М., Давиденко Б.В., Божко І.К., Мороз М.В., Тривимірна модель теплопереносу в системі «грунт – горизонтальний ґрунтовий теплообмінник – теплоносій», Теплові насоси в Україні, 2019, вип. №1, с. 22-26.
38. Денисюк С.П., Рибій М.В. Формування складових оптимізаційних процедур в системах енергопостачання з гнучкою генерацією та активними споживачами енергії // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – 2020. – Том 31 (70), № 2 (частина 1). – С. 237–242.
39. Денисюк С.П., Соколовський П.В. Оцінка та передумови для побудови інтелектуальних енергетичних середовищ на основі фотовольтаїчних систем генерації електроенергії // Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова. – 2020. – №2 (480). – С. 58–67.
40. Попов В.А., Ярмолюк О.С., Ткаченко В.В., Фролов І.В., Усатенко В.Б. Особливості техніко-економічного обґрунтування рішень при перспективному плануванні систем електропостачання. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2020. № 2. С. 103–112.
41. Жаркін А.Ф., Новський В.О., Попов В.А., Ярмолюк О.С., Бурлака В.Г. Особливості техніко-економічного порівняння проєктів електропостачання з урахуванням перспективи впровадження розосереджених джерел енергії. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2020. № 6. С. 47–56.
42. Жаркін А.Ф., Новський В.О., Попов В.А., Ярмолюк О.С., Хавкар Ахмед Нурі Огляд технологій керування режимами електричних мереж напругою 6...20 кВ з розосередженими джерелами енергії. Електронне моделювання. 2021. Вип. 43. № 1. С. 46–66.
43. Жаркін А.Ф., Новський В.О., Попов В.А., Ярмолюк О.С. Підвищення ефективності керування режимами розподільних мереж за умов застосування розосереджених джерел генерації та засобів акумулювання електроенергії. Технічна електродинаміка. 2021. № 3. С. 37–43.
44. Сопель М.Ф., Гребченко М.В., Максимчук В.Ф., Пилипенко Ю.В. Визначення місця однофазного замикання на землю в умовах електромагнітного впливу на повітряні лінії сигналізації, централізації та блокування залізниць. Технічна електродинаміка. 2019. №1. С. 50-54.
45. В.А. Попов, Д.В. Яценко, О.В. Аданіков, В.О. Онуфрей. Адаптивна модель прогнозування параметрів режиму розподільних мереж з розподіленою генерацією для обґрунтування умов використання дистанційно керованих комутаційних апаратів // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницьк. – 2021. - №1. – С. 135-144.
46. В.А. Попов. Особливості використання комутаційних апаратів з дистанційним керуванням в процесі формування активних розподільних мереж / В.А. Попов., Д. В. Яценко, О. В. Аданіков, О. В. Яценко // Енергетика: економіка, технології, екологія. – Київ. – 2020. - №1. – С. 21-28.
47. Methodical issues of improvement of already existing training programs in sphere of civil building energy efficiency based on the ukrainian training centers / O.V. Borychenkо, A.V. Cherniavskyi // Системи та технології, № 2 (58), 2019. - С. 67-86.
48. The methodical issues of industrial energy monitoring systems implementation / V. Nakhodov, O. Borychenko, A. Cherniavskyi // POWER ENGINEERING: economics, technique, ecology. 2020. № 3. PP.47-56.
49. Д.П. Науменко, Т.В. Гребенюк, О.О. Закладний, В.О. Броницький. Аналіз можливості застосування водяного горіха як альтернативного палива для котелень. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2020 - №1(59) – с. 90-97.
50. О.О. Закладний, В.В. Прокопенко, Т.В. Гребенюк. Cистема технічного діагностування для випробувань електродвигунів. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2020 - №2(60) – с. 88-96.
51. Находов В.Ф., Бориченко О.В., Олійник В.В. Застосування ймовірнісно-статистичного підходу для побудови електробалансів аміачного цеху. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2020. № 4. С. 20-32.
52. Белоха Г. С. Сравнительный анализ трехфазных и однофазных источников питания с релейным управлением / Самчелеев Ю. П., Белоха Г. С. // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук : КрНУ, 2018. – Вип. 5/2018. – 69-72 с.
53. Бєлоха Г.С. Морозов Д.І., Дослідження резонансного інвертора для індукційного нагріву з стабілізацією потужності навантаженн / Праці Інституту електродинаміки, Києв, №51, 2018, с 120–124, 2018
54. Самчелеев Ю. П. Однофазные источники напряжения и мощности с релейным управлением / Ю. П. Самчелеев, Г. С. Белоха // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер.Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 16. – С. 60-64.
55. Бєлоха, Г. «Перетворювач частоти в системі генерування енергії вітроенергетичних установок». Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, вип. 7 (263), Грудень 2020, с. 35-39.
56. Шевченко, І., Д. Морозов, і Г. Бєлоха. «‘Пряме’ векторне управління асинхронною машиною подвійного живлення». Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, вип. 8(264), Січень 2021, с. 62-65,
57. Бєлоха, Г., і І. Шевченко. «Способи регулювання струму мережі в системах керування електроприводом з активним фільтром». Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, вип. 4(268), Червень 2021.
58. Denysiuk S. Modes evaluation features in local power systems with distributed generation and storage / Denysiuk S., Derevianko D., Horenko D. // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2020. – № 1. – С. 7–20. – ISSN 1813-5420.
59. Zaichenko S. Substantiation of diagnostic parameters of autonomous sources of electric energy on the basis of the internal combustion engine at development of system of technical diagnostics /S. Zaichenko, R. Kulish, N. Zhukova, Derevianko D.// Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2020. – № 3. – С. 29–34. – ISSN 1813-5420.
60. Дерев’янко Д.Г. Особливості блискавкозахисту наземних сонячних електростанцій в Україні / Дерев’янко Д.Г., Данілін О.В., Гілевич К.М. // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2020. – №4 – С. 59–63.
61. Денисюк С.П., Деревянко Д.Г.. Горенко Д.С. Особливості оцінювання режимів функціонування локальних систем з джерелами розосередженої генерації та накопичувачами // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2020. – № 1. – С.7– 20.
62. Денисюк С.П., Базюк Т.М. Оцінка додаткових втрат та ефективність регулювання споживання електроенергії в локальних системах електропостачання // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2020. – № 3. – С.5 – 21.
63. Т.В. Гребенюк, Н.С. Ремез, В.В. Прокопенко, В.О. Броницький, Багатокритеріальний аналіз вибору технології утилізації відходів з використанням парних порівнянь. «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського», №4, 2020 (123) – с. 34-41.
64. Закладний О.О., Прокопенко В.В., Гребенюк Т.В. Система діагностування для випробувань електродвигунів / Енергетика: економіка, технології, екологія. №2(60)-2020. – с.88-96.
65. Ю.А. Веремійчук, В.А. Степаненко. Інтегрована система енергозабезпечення із застосуванням вентиляційних систем. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2020. № 4 C. 70-77. ISSN 1813-5420.
66. Блінов І.В., Парус Є.В., Рибіна О.Б., Танкевич С.Є. Вибір оптимальної архітектури та складу системи моніторингу аварійних станів розподільних ліній// Праці Інституту електродинаміки НАН України. 2018. вип. 50. С. 16–22.
67. Парус Є.В., Блінов І.В. Складові імітаційної моделі процесів ціноутворення на ринку електричної енергії України // Праці Інституту електродинаміки НАН України. 2019. вип. 53. С. 28–34.
68. Кириленко О.В., Буткевич О.Ф., Черненко П.О., Блінов І.В. Моделі, засоби та заходи забезпечення надійного та ефективного функціонування енергопостачальних компаній, балансування та розподілу електроенергії в ОЕС України// Праці Інституту електродинаміки 53: 5–14, 2019.
69. Блінов І.В., Мірошник В.О., Шиманюк П.В. Короткостроковий інтервальний прогноз сумарного відпуску електроенергії виробниками з відновлювальних джерел енергії. Праці Інституту електродинаміки НАН України 2019. Вип. 54: С. 5-12.
70. Блінов І.В. Проблеми функціонування та розвитку ринку електричної енергії України. (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 3 лютого 2021 р.). Вісник НАН України. 2021. № 3. С. 20-28
71. Чиженко О.І., Блінов І.В., Коригування якості струму електричної мережі з тиристорним регулятором змінної напруги на активно-індуктивному навантаженні// Праці Інституту електродинаміки НАН України 2019. Вип. 58: С. 66-73.
72. Блінов І.В., Сичова В.В. Застосування методів декомпозиції у короткостроковому прогнозуванні сумарного електричного навантаження енергосистеми// Праці Інституту електродинаміки НАН України 2021. Вип. 59: С. 68-71.
73. Кириленко О.В., Блінов І.В., Парус Є.В., Іванов Г.А. Імітаційна модель ринку електричної енергії «на добу наперед» з неявним врахуванням мережевих обмежень енергетичних систем // Технічна електродинаміка. 2019. № 5. С 60-67.
74. Іванов Г.А., Блінов І.В., Парус Є.В., Мірошник В.О. Складові моделі для аналізу впливу відновлювальних джерел енергії на ринкову вартість електроенергії // Технічна електродинаміка. 2020. № 5. С 72-75.
75. Кириленко О.В., Басок Б.І., Базєєв Є.Т., Блінов І.В. Енергетика України та реалії глобального потепління// Технічна електродинаміка. 2020. № 3. С 52-61.
76. Блінов І.В., Мірошник В.О., Шиманюк П.В. Оцінка вартості похибки прогнозу «на добу наперед» технологічних втрат в електричних мережах України. Технічна електродинаміка. 2020. № 5. С 70–73.
77. Кириленко О.В., Блінов І.В., Парус Є.В., Трач І.В. Оцінка ефективності використання систем накопичення електроенергії в електричних мережах// Технічна електродинаміка. 2021. № 4. С 44–54.
78. Розчеплювачі з електрогідравлічним сповільнювачем як засіб ефективного обмеження аварійних процесів. Побігайло В.А., Ліповий В.В. Науково-технічний журнал «Геоінженерія» НТУУ КПІ ім. І. Сікорського №2 2020р. Стор. 37-46.
79. Коцар О.В., Расько Ю.О. Формування інформаційного забезпечення завдань керування виробітком та відпуском електроенергії теплоенергоцентраллю в умовах функціонування лібералізованого ринку електричної енергії // Технічна електродинаміка, 2021. – № 2 – С. 67 – 76.
80. Денисюк С.П., Коцар О.В., Шовкалюк М.М. Підготовка фахівців з енергетичної сертифікації та обстеження інженерних систем будівель в ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського // Енергетика: економіка, технології, екологія. 2021. – № 1 – С. 28–33.
81. Басок Б.І., Євтухова Т.О. Підвищення ефективності організаційно-технологічного управління системами комунальної теплоенергетики // Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2016, Т.1 №8 (79), С.46-52.
82. Ковалко О.М. Євтухова Т.О., Новосельцев О.В. Механізм транскордонного співробітництва підприємницьких структур у сфері енергоефективності // Наукові праці МАУП. Серія Ек. науки, 2019, Вип. 57(1), с. 12-19.
83. Денисюк C.П. Розвиток можливостей методу окремих складових для аналізу режимів у електротехнічних smart- комплексах / С.П. Денисюк, М.О. Коломійчук, Г.В. Мельничук // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2021. – No 1. – С. 7–19.
84. Денисюк C.П. Підготовка фахівців з енергетичної сертифікації та обстеження інженерних систем будівель в ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського / С.П. Денисюк, О.В. Коцар, М.М. Шовкалюк // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2021. – No 1. – С. 27–32.
85. Зайченко C.В. Моделювання процесу електромеханічного управління газорозподілом генератора електричної енергії з двигуном внутрішнього згорання / С.В. Зайченко, С.В. Король, В.П. Опришко, Д.Г. Дерев’янко, Н.І. Жукова // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2021. – No 1. – С. 51–58.
86. Кириленко О.В., Блінов І.В., Парус Є.В., Трач І.В. Оцінка ефективності використання систем накопичення електроенергії в електричних мережах // Технічна електродинаміка, 2021, №4, С. 44-54. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2021.04.044
87. Блінов І.В., Трач І.В., Парус Є.В., Дерев’янко Д.Г., Хоменко В.М. Регулювання напруги та реактивної потужності в розподільних електричних мережах шляхом використання розосереджених відновлюваних джерел енергії // Технічна електродинаміка, 2022, №2, С. 60-69. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2022.02.060
88. Блінов І.В., Олефір Д.О., Парус Є.В. Модель оптимального використання ресурсів гідроелектростанцій на ринку електричної енергії // Технічна електродинаміка, 2022, №3, С. 60-69. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2022.02.060
89. Кириленко О.В., Павловський В.В., Блінов І.В. Науково-технічне забезпечення організації роботи ОЕС України в синхронному режимі з Європейською континентальною енергетичною системою ENTSO-E. // Технічна електродинаміка, 2022, №5, С. 59-66. doi:10.15407/techned2022.05.059
90. Блінов І.В., Парус Є.В., Мірошник В.О., Шиманюк П.В. Сичова В.В. Модель оцінки доцільності переходу промислових споживачів до погодинного обліку електричної енергії на роздрібному ринку. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2021. № 1. С. 88–97. DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2021.242186.
91. Блінов І.В., Сичова В.В. Застосування методів декомпозиції у короткостроковому прогнозуванні сумарного електричного навантаження енргосистеми. Праці інституту електродинаміки НАН України. 2021. № 59. С. 68–71. DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2021.59.068.
92. Чиженко О.І., Блінов І.В. Коригування якості струму електричної мережі з тиристорним регулятором змінної напруги на активно-індуктивному наватаженні. Праці інституту електродинаміки НАН України. 2021. № 58. С. 66–73. DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2021.58.066.
93. Парус Є.В., Блінов І.В., Олефір Д.О. Оцінка економічного ефекту від надання системами накопичення електричної енергії послуги балансування в ОЕС України. Праці інституту електродинаміки НАН України. 2021. № 60. С. 28-37.
94. Олефір Д.О., Бабіч В.Ю, Блінов І.В. Актуальні проблеми забезпечення ОЕС України ресурсами регулювання частоти та потужності. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2021. № 3. С. 39–46.
95. Волошко А.В., Бедерак Я.С., Шевчук В. Перевірка подібності та однотипності добових графіків електричного навантаження промислових підприємств. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2021. № 3. С. 57–63. DOI 10.20535/1813-5420.3.2021.251205.
96. Волошко А.В., Лутчин Т.М. Комбінований метод шифрування даних з ідентифікацією їхнього відправника. Реєстрація, зберігання і обробка даних. 2021. Т. 23, № 1. С. 38–47. DOI:100.3581/1560-8189.2021.23.1.235158.
97. Волошко А.В., Джеря Т. Стиснення інформаційних потоків для підвищення швидкості оперативного контролю та управління режимами електроспоживання. Наука і техніка сьогодні. 2022. № 8. С. 65–74.
98. Закладний О.О. Визначення аварійних режимів електродвигунів засобами сучасних систем діагностування їх стану. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2022. № 1. С. 96–104. DOI 10.20535/1813-5420.1.2022.259240.
99. Плескач Б.Н., Самойлов В.Д., Прокопенко В.В., Закладний О.О. Прецедентно-аналітична модель тренажерної системи для енергоменеджерів. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2021. № 2. С. 42–49. DOI 10.20535/1813-5420.2.2021.247367.
100. Гребченко М.В., Єрьоменко Є. В. Швидкодіючий адаптивний захист від коротких замикань в електричних мережах MICROGRID з розподіленою генерацією. Технічна електродинаміка. 2021. № 1. C. 57–60. DOI: 10/15407/techned2021.01.057.
101. Сопель М.Ф., Гребченко М.В., Максимчук В.Ф., Пилипенко Ю.В. Визначення місця однофазного замикання на землю в умовах електромагнітного впливу на повітряні лінії сигналізації, централізації та блокування залізниць. Технічна електродинаміка. 2019. № 1. С. 50–54. DOI: 10.15407/techned2019.01.050.
102. Стогній Б.С., Гребченко М.В., Максимчук В.Ф., Пилипенко Ю.В. Вдосконалення методу визначення місця однофазного замикання на лініях сигналізації, централізації та автоблокування залізниць. Технічна електродинаміка. 2020. № 1. C. 48–57. DOI: 10.15407/techned2020.01.048.
103. Калінчик В.П., Побігайло В.А., Калінчик В.В., Філянін Д.В. Похибки каналів вимірювання в системах обліку електроенергії. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика. 2021. № 1. С. 58–61. DOI: 10.20998/2079-3944.2021.1.11.
104. В.П. Калінчик, В.А. Побігайло, В.В. Калінчик, О.В. Мейта, В.Г. Скосирев Комбінований метод управління електроспоживанням виробничих об’єктів/ Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2021. - № 4. – С. 54-61.DOI: 10.20535/1813-5420.4. 2021.257269.
105. В.П. Калінчик, О.В. Мейта, В.В. Калінчик, Ю.М. Чуняк. Адаптивні моделі прогнозування електричного навантаження виробничих споживачів// Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2022. - № 1. – С.46-56.DOI: 10.20535/1813-5420.4. 2021.257269.
106. В.П. Калінчик, В.А. Побігайло, В.В. Калінчик, О.В. Мейта, О.В.Бориченко. Комбіновані моделі прогнозування електроспоживання /Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика. - № 1(7)- 2022.-С.34-37.DOI: 10.20998/2079-3944.2022.1.07.
107. Костюк В.О., Сідоров О.Ф. Спосіб субоптимального керування міжсистемними потоками потужності в об’єднаній енергосистемі // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2021. – №3. –2022. – С. 47–56. DOI:10.20535/1813-5420.3.2021.251204.
108. Попов В.А., Коцар О.В., Ткаченко В.В. Комплексна підготовка фахівців у галузі електричної інженерії на кафедрі електропостачання КПІ ім. Ігоря Сікорського // Енергетика: економіка, технології, екологія. 2022. – № 3 – С. __–__.
109. Коцар О.В., Расько Ю.О. Формування інформаційного забезпечення завдань керування виробітком та відпуском електроенергії теплоенергоцентраллю в умовах функціонування лібералізованого ринку електричної енергії // Технічна електродинаміка, 2021. – № 2 – С. 67 – 76. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2021.02.067.
110. Басок Б. І., Давиденко Б. В., Кужель Л. М., Лисенко О. М., Веремійчук Г. М. Експериментальні дослідження спалювання рослинних пелет у побутовому котлі. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. 2021. Вип. 37. С. 13-23. DOI: https://doi.org/10.32347/2409-2606.2021.37.13-23
111. Басок Б. І., Гончарук С. М., Приємченко В. П., Лисенко О. М., Веремійчук Г.М. Дослідження теплотехнічних характеристик роботи побутового котла з механічним пелетним пальником. Екологічна безпека та природокористування. 2021. № 40(4). С. 60-72. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2021.4.60-72
112. Басок Б. І., Давиденко Б. В., Новіков В. Г., Гончарук С. М., Кужель Л. М., Лисенко О. М. Виникнення автоколивань тиску в потоках теплоносіїв та розроблення механізмів зменшення амплітуди цих коливань. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. 2022. Вип. 41. С. 6-17. DOI: https://doi.org/10.32347/2409-2606.2022.41.6-17.
113. Находов В.Ф. Формування стратегії підвищення енергоефективності металургійних підприємств як запорука декарбонізації економіки України / В.Ф. Находов, О.В. Бориченко, А.В. Чернявський // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2022. - № 2. – С. 48-57. DOI 10.20535/1813-5420.2.2022.261493.
114. Калінчик В.П. Комбіновані моделі прогнозування електроспоживання / В.П. Калінчик, В.А. Побігайло, В.В. Калінчик, О.В. Мейта, О.В. Бориченко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – 2022. – № 1 (7). – С. 34-37. doi: 10.20998/2079-3944.2022.1.07.
115. Калінчик В. П., Побігайло В. А., Бориченко О. В., Кузовкин С. Б. Розчеплювачі з електрогідравлічним сповільнювачем як ефективна альтернатива при захисті від струмів короткого замикання та перевантаження. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика. 2022. № 1 (7). С. 21-24. doi: 10.20998/2079-3944.2022.1.04.
116. С. П. Денисюк, Д. Г . Дерев’янко, і Г. С. Бєлоха, «Підвищення якості електропостачання у Energy smart community з джерелами розосередженої генерації», Вісник ВПІ, вип. 5, с. 64–70, Жовт. 2021. doi: 10.31649/1997-9266-2021-158-5-64-70.
117. Бєлоха, Г., «Електромагнітно сумісні джерела струму з релейним керування». Енергетика: економіка, технології, екологія, вип 2, 2022, с. 119-127 (фахове видання).
118. Степаненко В.А., Замулко А.І., Веремійчук Ю.А., Находов В.Ф. Оцінка ризиків при інтеграції відновлюваних джерел енергії до системи електропостачання. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2022. № 2. С. 64–74. DOI: 10.20535/1813-5420.2.2022.261372.
119. Зайченко С.В., Король С.В., Опришко В.П., Дерев’янко Д.Г., Жукова Н.І. Моделювання процесу електромеханічного управління газорозподілом генератора електричної енергії з двигуном внутрішнього згорання. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2021. № 1. С. 46–66. DOI: 10.20535/1813-5420.1.2021.242160.
120. О.М. Шевченко, М.М.Шовкалюк. Концепція розробки та реалізації програми енергоефективності закладу вищої освіти на прикладі КПІ ім. Ігоря Сікорського. Енергетика і автоматика. №4. 2021. С.49-62. DOI: 10.31548/energiya2021.04.049.
121. Дешко В.І., Шовкалюк М.М., Гончаров Н.С., Політикіна Н.В. Індивідуальний розподіл споживання теплової енергії у багатоквартирному будинку: практичний досвід. Енергетика: економіка, технології, екологія. № 2 (64). 2021. С.33-42. DOI: 10.20535/1813-5420.2.2021.247357.
122. Шевченко О.М., Шовкалюк М.М., Степанець О.В., Швайко В.Г. Розвиток системи автоматизованого моніторингу та аналізу енергоспоживання в КПІ ім. Ігоря Сікорського. Енергетика: економіка, технології, екологія. № 3 (65). 2021. С.93-100. DOI: 10.20535/1813-5420.3.2021.251265.
123. Шовкалюк М.М., Ващишин Р.Л. Аналіз енергетичних характеристик будівлі навчального корпусу складної конфігурації із розробкою пропозицій по підвищенню енергоефективності. Технології та інжиніринг. 2021. № 3. С.49-59. DOI:10.30857/2786-5371.2021.3.5.
124. Дешко В.І., Шовкалюк М.М., Кузьмина Ю.С. Оцінювання енергетичних показників для нових житлових будівель в Україні з урахуванням соціальних аспектів. Енергетика: економіка, технології, екологія. № 1 (67). 2022. С.29-37. DOI: 10.20535/1813-5420.1.2022.259146.
125. Шевченко О.М., Шовкалюк М.М. Розробка інвестиційних проектів підвищення енергоефективності студмістечка КПІ та інтеграція у освітній процес. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. 2020. № 4(148). С.77-86. DOI:10.30857/1813-6796.2020.4.7.
126. І.В. Панасюк, О.І. Єщенко, М.М. Шовкалюк. Термомодернізація будівель закладів вищої освіти – проблеми та рішення. Енергетика: економіка, технології, екологія. № 2 (60). 2020. С.17-25. DOI: 10.20535/1813-5420.2.2020.220706
127. М.М. Шовкалюк, Є.О. Микита. Оцінка енергетичних характеристик житлової будівлі та сертифікація енергоефективності. Енергетика: економіка, технології, екологія. № 3 (61). 2020. С.57-65. DOI: 10.20535/1813-5420.3.2020.228619.
128. Yatsenko D.V., Popov V. A., Rozen V.P., Zamulko A.I., Adanikov O.V. Accounting the factor of randomity of social processes in prediction of demand for electric energy. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2022. No 2. Pр. 67-72. DOI: 10.33271/nvngu/2022-2/067.
129. Басок Б.І., Базєєв Є.Т. Технологічні та організаційно-економічні інновації для підвищення енергоефективності будівель (огляд). Промислова теплотехніка. 2018. Т. 40. № 3. С. 46–56
130. Басок Б.І., Тимощенко А.В. Високотемпературний компактний керамічний регенеративний теплообмінний апарат. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2019. № 2. C.17-26.
131. Басок Б.І., Базєєв Є.Т., Кураєва І.В. Адаптація комунальної теплоенергетики до змін клімату. Вісник НАН України. 2021. № 4. – С. 60-75.
132. Басок Б.І., Базєєв Є.Т., Кураєва І.В. Глобальне потепління – фізика і геополітика (огляд). 1. Антропогенна та природна концепції змін клімату. Теплофізика та теплоенергетика. 2021. Т. 43, № 1. С. 38–50.
133. Дешко В.І., Замулко А.І., Карпенко Д.С. Аналіз принципів формування локальних ринків теплової енергїї в системах централізованого теплопостачання. Проблеми загальної енергетики. 2018. Вип. 4 (55). С. 51-58. DOI: 10.15407/pge2018/04/051.
134. Чернецька Ю.В., Замулко А.І. Модель інформаційної платформи для планування розвитку систем розподілу електричної енергії. Наукові вісті КПІ. 2020. № 4. С. 7-17. DOI: 10.20535/kpisn.2020.4.207712
135. Замулко А.І., Іщенко О.С. Особливості використання тарифів на переривання в умовах ринку електричної енергії. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2021. № 1. С. 98-107.
136. Калінчик В.П., Калінчик В.В., Побігайло В.А. Методологія комплексного підходу до вибору структури системи моніторингу небезпечних та шкідливих факторів. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика. 2020. № 1. С. 53–58. DOI: 10.20998/2079-3944.2020.1.1.
137. 1.2. Калінчик В.П., Побігайло В.А., Луців П.Д. Реалізація концепції Smart Grid для побудови системи обліку електроенергії. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика. 2020. № 2. С. 33–37. DOI: 10.20998/2079-3944.2020.2.0.
138. 1.4. Калінчик В.П., Побігайло В.А. Пристрій керування обмеженням струмів короткого замикання для підвищення ефективності електропостачальних виробничих систем. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2020. № 1. С. 39–46. DOI: 10.20535/1813-5420.1.2020.217563.
139. Побігайло В.А., Калінчик В.П. Побудова системи розпізнавання образів у пристроях обмеження струмів короткого замикання. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2020. № 2. С. 103–119. DOI: 10.20535/1813-5420.2.2020.220719.
140. Калінчик В.П., Калінчик В.В., Побігайло В.А., Мельник Д.О. Формування складу впливаючих шкідливих і небезпечних факторів виробничої системи. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2020. № 4. С. 99–107. DOI: 10.20535/1813-5420.4.2020.233632.
141. Побігайло В.А., Ліповий В.В. Розчеплювачі з електрогідравлічним сповільнювачем як засіб ефективного обмеження аварійних процесів. Геоінженерія. 2020. № 2. С. 37-46.
142. Калінчик В., Побігайло В., Калінчик В., Мейта О., Чуняк Ю. Управління режимами електроспоживання виробничих споживачів. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратiв. Теорiя і практика. 2022. № 1 (7). С. 38–41. DOI: 10.20998/2079-3944.2022.1.08.
143. Калінчик В.П., Побігайло В.А., Калінчик В.В., Скосирев В.Г. Управління режимом реактивної потужності. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика. 2021. № 2 (6). С. 36–39. DOI: 10.20998/2079-3944.2021.2-07.
144. Побігайло В., Зайченко С., Жукова Н., Шаленко В. Дослідження теплового режиму приводу мотор-барабану стрічкового конвеєра. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2022. № 2. С. 114-118. DOI: 10.20535/1813-5420.2.2022.261405.
145. Жаркін А.Ф., Попов В.А., Ярмолюк О.С., Наталич В.О. Особливості побудови та використання систем накопичення енергії у розподільних мережах. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2022. № 3. С.
146. Денисюк С.П., Бойко І.Ю. Підвищення енергоефективності Microgrid з дизель-генераторами // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2021. – № 2(64). – С. 19–32. https://doi.org/doi 10.20535/1813-5420.2.2021.247354.
147. Денисюк С.П., Коломійчук М.О., Мельничук Г.В. Розвиток можливостей методу окремих складових для аналізу режимів у електротехнічних Smart-комплексах // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2021. – № 1(63). – С. 7–19. https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2021.242102.
148. Денисюк С.П. Оцінка фінансових та технічних показників ефективності роботи Microgrid в динамічних режимах / С.П. Денисюк, М.О. Коломійчук // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2021. – № 3(65). – С.18–39. https://doi.org/10.20535/1813-5420.3.2021.251195.
149. Денисюк С.П., Мельничук Г.В., Чернещук І.С., Лисий В.В. Техніко-економічні механізми розвитку локальних систем енергозабезпечення (Microgrid) // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2021. – № 4(66). – С. 7–22. https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2021.257242.
150. Дерев'янко Д.Г. Особливості визначення економічних показників доцільності впровадження заходів з підвищення енергетичної ефективності. / Дерев'янко Д.Г., Колодяжна А.О., Ницун Ю.Г.//Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2021. – № 2. – С. 83–90. – ISSN 1813-5420.
151. Дерев`янко Д.Г. Методи оцінювання доцільності впровадження заходів з підвищення енергетичної ефективності будівель комунальної сфери. / Дерев`янко Д.Г., Зайченко С.В., Беспала Н.Г. // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2022. – № 1. – С. 38–45. – ISSN 1813-5420.
152. Дерев`янко Д.Г. Перспективи застосування відновлювальних джерел енергії для теплопостачання громадських і житлових будівель в Україні / Дерев`янко Д.Г., Беспала Н.Г., Богойко І.І., Колодяжна А.О.// Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2022. – № 2. – С. 41–47.
153. Дешко В.І., Шовкалюк М.М., Кузьмина Ю.С. Оцінювання енергетичних показників для нових житлових будівель в Україні з урахуванням соціальних аспектів. Енергетика: економіка, технології, екологія. № 1 (67). 2022. С. 29-37. DOI: 10.20535/1813-5420.1.2022.259146
154. Находов В.Ф., Шовкалюк М.М., Микита Є.О. Аналіз підходів до визначення кількості теплової енергії на потреби гарячого водопостачання під час енергосертифікації будівель. Енергетика: економіка, технології, екологія. № 3. 2022. С. 7–17.