Практика студентів

Наші студенти проходять практику на провідних підприємствах та в організаціях України, за кордоном, беруть участь у національних та міжнародних проектах.

Університетом укладено ряд меморандумів та договорів про співпрацю з провідними організаціями.

На шостому курсі студенти кафедри електропостачання проходять науково-дослідну та педагогічну практику. Студенти-магістранти шостого курсу проходять науково-дослідну та педагогічну практику на кафедрі та у профільних організаціях.

За результатами проходження практики відбувається захист звітів з практики. Результати практики часто бувають впровадженими в навчальний процес у вигляді лабораторних установок, макетів, тощо.

Методичні рекомендації щодо проходження практики та оформлення звітів про проходження практики.

Практика є необхідним компонентом підготовки фахівців. Метою практичної підготовки є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професійної діяльності, формування на базі одержаних знань професійних умінь і досвіду прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично оновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. 

Основною метою практики студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» є безпосередня практична і теоретична підготовка до самостійної роботи з різними джерелами інформації щодо об’єктів виробничої, управлінської, енергетичної сфери або сфери ЖКГ, накопичення матеріалів для виконання дипломного проєкту бакалавру або магістерської дисертації, поглиблення та закріплення теоретичних знань та застосування їх на практиці, надбання досвіду роботи в колективі. 

Перерддипломна практика студентів кафедри є невід’ємною складовою освітньо-професійних програм «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології» та «Системи забезпечення споживачів електричною енергією» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти. Керівниками практик призначаються викладачі кафедри, що мають відповідний науково-педагогічний досвід і здатність до творчої співпраці з керівниками практик на підприємствах. Завданням керівника є чітка постановка задач щодо збору та аналізу інформації для виконання дипломного проєкту чи магістерської дисертації, контроль виконання календарного плану щодо проходження практики, оформлення необхідної документації, перевірка оформленого звіту по практиці. 

Після проходження практики студенти мають знати: технологічні процеси підприємства; електротехнічне (теплотехнічне) обладнання технологічних установок, силових електричних та теплових установок, енергетичну мережу підприємства, режими її роботи, основні характеристики і схеми; наслідки перерви енергопостачання головних об’єктів підприємства або міста; показники якості енергії та заходи щодо їх поліпшення; електричні та теплотехнічні схеми підприємства; заходи з охорони праці і техніки безпеки; проблеми охорони природного середовища. 

Проведений аналіз результатів практик на профільних підприємствах за останні роки показав, що ґрунтовний аналіз та детальний збір інформації на реальних підприємствах і об’єктах сприяє підвищенню зацікавленості студентів. Випускники кафедри ЕП, що працюють у профільних організаціях, відомствах, підприємствах або державних структурах, нерідко звертаються до керівництва кафедри щодо залучення студентів НН ІЕЕ до певних видів робіт в рамках проходження практики. Вони також надають допомогу в заключенні договорів з місцями практики і проведення самих практик. В процесі практики студенти вивчають такі питання: 

- принципи побудови системи енергопостачання; 

- генплан об’єкта (підприємства, організації, міста, або району та і ін.) з розміщенням виробничих, адміністративних, житлових будівель, технологічних та інженерних комунікацій, 

- вивчення характеристик основного обладнання та схем інженерних систем; 

- побудова енергобалансів; - уточнення навантажень в системі енергопостачання; 

- вимоги до якості енергії, система обліку та контролю; 

- дослідження режимів роботи елементів системи енергопостачання; 

- техніко- економічний аналіз системи енергопостачання; 

- робота служби енергоменеджменту (у разі наявності). 

Для ефективнішого виконання програми практики їх керівники допомагають організувати лекції, бесіди та екскурсії щодо історії розвитку підприємства (організації), його структури складові собівартості продукції, обладнання в системах енергопостачання; автоматизація, система обіку та контролю, науково-дослідна робота. 

Під час практики студенти можуть працювати на посадах, пов’язаних з дослідженням, проектуванням, будівництвом та експлуатацією систем енергопостачання та енергоємного обладнання. Оцінюються результати практики з урахуванням знань, отриманих студентом під час практики, оцінок керівників практики від підприємства, організації та інституту, якості виконання індивідуального завдання, якості оформлення звіту. 

Завдяки організації учбового процесу у формі дуальної освіти на базі ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» практика студентів перейшла на більш високий рівень, так як студенти під час навчання отримують необхідні практичні навички і професійні знання в сфері енергетики. Педагогічна практика здобувачів рівня PhD проходить на кафедрі ЕП під керівництвом найбільш кваліфікованих науково-педагогічних працівників.

 

Терміни проходження практики:

2 рік навчання магістрів ОПП(01.09.23 – 26.10.23)
2 рік навчання магістрів ОНП(05.02.24 – 17.03.24)
4 курс – бакалаври (15.04.24 – 19.05.24)
2 рік навчання здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії (18.12.23 – 31.12.23)

Документи для проходження практики

Договір на практику  – DOC   PDF

Робоча програма практики – DOC   PDF

Направлення  – DOC   PDF

Повідомлення – DOC   PDF

Щоденник  – DOC   PDF

 

Розподіл студентів на практику (Архів)

Теґи