PhD підготовка

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

З умовами прийому до аспірантури можна ознайомитися на сайті відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється:

1) за рахунок:

  • коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;

  • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

  • міжнародних договорів України;

  • загальнодержавних програм;

  • договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

Кафедра здійснює підготовку аспірантів за освітньо-науковою програмою Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. В 2023 році вона успішно пройшла акредитацію Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і отримала сертифікат про акредитацію освітньої програми.

Вся актуальна офіційна інформація щодо вступу до аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського (правила та умови вступу, дати іспитів, вартість навчання, і т.д.) розміщена на сайті відділу аспірантури та докторантури університету.

Програма вступного іспиту із спеціальності для вступу на освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» у 2024 році:   pdf

Програма додаткового вступного випробування для вступу на освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» у 2024 році (для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра або спеціаліста):   pdf

Теґи