Базові показники та індикатори оцінки енергоефективності виробництва

Тема
Базові показники та індикатори оцінки енергоефективності виробництва
Автор
Пуник Богдан Вікторович
Дата захисту
Науковий керівник
доктор технічних наук, професор
Денисюк Сергій Петрович

Магістерська дисертація за спеціальністю 8.05070108 – «Енергетичний
менеджмент». – Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Національного
технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Київ, 2016.
Дисертація присвячена вирішенню важливої науково-прикладної проблеми
розв’язання та науковому обґрунтуванню теоретичних та практичних питань з
систематизації показників енергетичної ефективності для різних рівнів та сфер у
результаті аналізу існуючих показників, систематизацію світового досвіду та
пропонування нової системи показників та їх використання для затвердження на
державному рівні.
В роботі послідовно досліджені та вирішені задачі критичного аналізу
вітчизняної нормативно-правової бази і новітніх досліджень та міжнародних
стандартів системи ISO 50000, європейських стандартів та стандартів СНД на
25
цілісність розкриття питання встановлення, використання та оцінки впровадження
показників енергоефективності, а також досліджено основні особливості
встановлення системи показників, їх найбільш доцільного використання та
раціональна оцінка результатів їх впровадження на основі проаналізованої
нормативно-правової бази та міжнародних робіт.
Ключові слова: показники енергоефективності, базова лінія, заходи з
енергозбереження, енергоефективність