Оцінка показників енергоефективності на основі поточних та прогнозних енергетичних балансів підприємств

Тема
Оцінка показників енергоефективності на основі поточних та прогнозних енергетичних балансів підприємств
Автор
Дейко Богдан Володимирович
Дата захисту
Науковий керівник
кандидат технічних наук, доцент
Іншеков Євген Миколайович

Магістерська дисертація «Оцінка показників енергоефективності на основі поточних та прогнозних енергетичних балансів підприємств» складається з вступу, списку скорочень, 3 розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи складає 128 друкованих сторінок, 19 рисунків, 8 таблиць, 5 додатків та містить 44 бібліографічних найменувань за переліком посилань. Мета магістерської дисертації полягає у підвищенні якості аналізування рівня енергоефективності шляхом розширення теоретичних основ та практичних підходів до розробки та аналізу поточних та прогнозних паливно-енергетичних балансів підприємств. Використовувались такі методи досліджень, як теоретичний описовий, імітаційне моделювання з використанням програмного середовища Matlab. Новизна роботи полягає в тому, що в рамках магістерської дисертації отримала подальший розвиток методологія оцінки показників енергоефективності в частині узагальнення аналітичних інструментів для аналізування структури енерговикористання омислових підприємств, таких як графічний аналіз, порівняльний аналіз та аналіз ефективності енергоспоживання за допомогою коефіцієнта корисного використання енергоресурсів. Також було запропоновано нову модель прогнозування рівня добового електроспоживання машинобудівного підприємства із застосуванням апарату штучних нейронних мереж, яка на відміну від існуючих має більшу точність прогнозування та не потребує для своєї побудови накопичення даних щодо впливу зовнішніх факторів на рівень електроспоживання. У роботі представлено результати прогнозування рівня споживання електричної енергії машинобудівного підприємства. Виконане комп’ютерне моделювання та проведена програмна реалізація розроблених алгоритмів прогнозування засобами математичного пакету MATLAB. Запропонований в роботі підхід до використання нейронних мереж дозволяє з найменшими затратами часу і роботи отримувати достатньо точний прогноз енергоспоживання на майбутнє, що в свою чергу спрощує побудову планових та перспективних енергетичних балансів. У магістерській дисертації використовувались такі програмні пакети, як Microsoft Word, Microsoft Excel, Matlab. Ключові слова: паливно-енергетичний баланс, паливно-енергетичні ресурси, втрати, енергія, енергоефективність, показники енергоефективності, нейронна мережа.