Притискач Іван Васильович

У березні 2015 року відбувся захист дисертації Притискача Івана Васильовича  за спеціальністю  05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук під керівництвом д.т.н. проф. Денисюка Сергія Петровича.

З авторефератом можна ознайомитись тут.

У дисертаційній роботі вирішено актуальне наукове завдання, що полягає в розробці нових та удосконаленні існуючих моделей і методів діагностування силових трансформаторів з метою підвищення їх довговічності та рівня технічного обслуговування в процесі експлуатації електричних мереж напругою 6–110 кВ.


Розроблено функціональну структуру системи діагностування та методику визначення індексу стану силового трансформатора за рахунок об’єднання оцінок первинних діагностичних параметрів з метою спрощення ідентифікації стану за рівнями, отриманими на основі експертних оцінок.
На базі фільтра Калмана розроблено математичні моделі динамічного оцінювання діагностичних параметрів трансформатора, використання яких дає змогу підвищити достовірність результатів діагностування.

Розроблено моделі визначення діагностичних параметрів трансформатора, які передбачають уточнення коефіцієнтів диференціальних рівнянь теплової моделі та моделі вологовмісту на основі параметричної ідентифікації з використанням даних, виміряних за нормального режиму електричної мережі.
Набув подальшого розвитку метод стохастичного оцінювання навантажувальної здатності силових трансформаторів, який забезпечує ефективне застосування технічних критеріїв за результатами імітаційного моделювання навантаження трансформаторів.

Описано результати експериментальної перевірки розроблених моделей, методів та алгоритмів, проведено аналіз результатів, сформульовано основні практичні рекомендації.


Ключові слова: силовий трансформатор, метод діагностування, навантажувальна здатність, теплова модель, стохастичне оцінювання.