Ярмолюк Олена Сергіївна

13 травня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.20 НТУУ “КПІ” відбувся захист дисертації Ярмолюк Олени Сергіївни на тему: “Оцінювання режимів роботи інтегрованих енергопостачальних систем при невизначенності інформації” за спеціальністю 05.14.01 – енергетичні системи та комплекси на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук під керівництвом д.т.н., проф. Попова Володимира Андрійовича.

З авторефератом можна ознайомитись тут.

З текстом дисертації можна ознайомитись тут

Робота присвячена розробленню методів, практичних рекомендацій та алгоритмів для реалізації задач оперативного моделювання режимів роботи ЕПС із джерелами РГ (у тому числі й комплексними) та розподілу навантажень між генеруючими джерелами мікромереж за умов урахування реального рівня невизначеності початкової інформації. Розроблено теоретичне підґрунтя та сформовано практичні підходи до визначення вихідних характеристик широкого спектра відновлюваних джерел енергії в умовах експлуатації з урахуванням характеру наявної інформації та фактичного рівня її невизначеності. Розроблено універсальний підхід до розрахунку потокорозподілу у розподільних мережах за різних обсягів інформаційного забезпечення, у тому числі за наявності нечітких оцінок електричних навантажень і потужностей джерел РГ. Удосконалено механізм оперативного багатокритеріального розподілу навантаження між компонентами автономної мікромережі, враховуючи сукупність факторів різноманітного характеру, з метою найбільш ефективного використання обладнання та його енергетичного потенціалу.

Ключові слова: інтегровані енергопостачальні системи, альтернативні джерела енергії, розосереджена генерація, невизначеність інформації, мікромережа, оптимізація режимів.