Оптимальна побудова розподільних електричних мереж з урахуванням режиму напруги

Тема
Оптимальна побудова розподільних електричних мереж з
урахуванням режиму напруги
Автор
Кудієв Петро Володимирович
Дата захисту
Науковий керівник
кандидат технічних наук, доцент
Федосенко Микола Миколайович

Дисертація на здобуття кваліфікації інженер-дослідник за спеціальністю
8.05070103 – електротехнічні системи електроспоживання. – Національний
технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, 2016.
Дисертація присвячена вирішенню важливої науково-прикладної проблеми
розробки теоретичних засад побудови систем електропостачання з урахуванням
режимів напруги. В роботі послідовно досліджені та вирішені задачі визначення
4
оптимального місця розташування джерел живлення, вибір потужності та
розташування компенсуючих пристроїв.
Ключові слова: показники якості електричної енергії; методи математичного
програмування; цільова функція, обмеження;компенсація реактивної потужності.