Модель фахівця за спеціалізацією «Енергетичний менеджмент»

Фахівець з енергетичного менеджменту – це особа, яка здійснює функції для досягнення ефективного використання енергетичних ресурсів (енергії) при забезпеченні мінімально необхідних потреб підприємства, організації чи установи (далі – підприємства) в енергії та мінімальному негативному впливі на навколишнє середовище.

Для організації ефективного та нешкідливого щодо навколишнього середовища споживання енергії потрібні систематичні та фундаментальні знання у сфері технологій та менеджменту.

Фахівець з енергетичного менеджменту повинен мати змістовну різнобічну інженерну підготовку, яка включає вивчення дисциплін електротехнічного, теплотехнічного, економічного та інформаційно-комунікаційного профілів і спроможний вирішувати технічні, економічні, організаційні та юридичні питання реалізації проектів з підвищення енергоефективності.

КОМПЕТЕНЦІЇ ВИПУСКНИКІВ:

– реалізація політики енергозбереження та впровадження енергоефективних технологій і обладнання;

– здійснення енергетичного аудиту та енерготехнологічного обстеження;

– керування попитом споживачів, у т.ч. із залученням альтернативних джерел енергії;

– реалізація проектів енерговикористання та енергосервісних контрактів;

– формування систем енергетичного менеджменту;

– керування енергозабезпеченням підприємств.

 

Студенти спеціальності «Енергетичний менеджмент» після засвоєння навчальних дисциплін мають продемонструвати такі результати навчання:

Знання:

– Законодавства України, стандартів, постанов, розпоряджень, наказів, методичних та нормативних матеріалів з питань енергетики, енергоефективності; екології, систем організації контролю виконання документів, систем роботи з персоналом, профілю, спеціалізації та особливостей структури підприємства, перспектив підприємства в галузі технічного, економічного і соціального розвитку, основ технологій виробництва продукції підприємства, використання енергоносіїв, особливості та характеристики устаткування і обладнання в системах енерговикористання, режими їх роботи;

– сучасних міжнародних практик, найбільш доступних технологій з питань енергозбереження, підвищення енергетичної ефективності;

– правил функціонування енергоринку, складових тарифів на енергоносії, основ маркетингових досліджень в енергетиці; правил здійснення постачання різних видів енергоресурсів, правил технічної експлуатації електроустановок та теплотехнічних установок споживачів, порядку планування і нормування енергетичних ресурсів, складання балансів енергії, маркування обладнання;

– світових енергетичних і екологічних проблем, енергетичних і екологічних проблем країни, секторів економіки України, причини їх появи і підходи до їх вирішення;

– основних понять і термінів енергоефективності та інноваційних енергоефективних технологій;

– основ енергосервісної діяльності, побудови систем енергетичного менеджменту згідно стандарту ISO 50001:2011, елементів проектного аналізу, енергоефективного проектування;

– принципів сучасної організації та керування виробництвом в енергетичній сфері;

– принципів інтегрального ресурсного планування;

– методів та засобів визначення енергетичної ефективності підприємства, виробничої одиниці, технологічного процесу, окремого електроустаткування;

– методів розрахунку втрат енергоресурсів;

– методів визначення енергетичних характеристик обладнання і технологічних процесів;

– шляхів та засобів підвищення енергоефективності при виробництві, перетворенні, передачі, розподілі та споживанні енергії;

– застосування сучасних програм керування попитом;

– принципів роботи та використання вимірювальних приладів, необхідних для проведення енергетичного аудиту та енерготехнологічного обстеження;

– інноваційних методів підвищення енергоефективності енергетичних установок за галузями економіки, про стан, проблеми та напрямки розвитку інноваційних енергоефективних технологій у світі та в Україні у теперішній час та в перспективі;

– методів підвищення рівнів самоенергозабезпечення регіонів;

– організаційних та технологічних умов застосування нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, вторинних енергетичних ресурсів;

– безвідходних, екологічно чистих технологій, використання вторинних ресурсів;

– сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в енергетиці;

– ділової української мови; правил ділового етикету та спілкування; основ професійної етики, економіки, маркетингу, організації зв’язків з громадськістю, психології, соціології та економіки праці, трудового законодавства, безпеки життєдіяльності людини та охорони праці; інструментальних засобів сучасного офісу (інформаційні технології та засоби оргтехніки) та принципів користування ними.

Уміння:

– аналізувати енергоспоживання для кожного виду енергії та надати рекомендації щодо використання тих чи інших тарифів на споживання паливно-енергетичних ресурсів;

– знаходити оптимальні підходи до розв’язання енергетичних проблем в конкретних виробничих умовах;

– складати та аналізувати синтезовані енергобаланси підприємств;

– формувати політику та програму з енергозбереження на підприємстві;

– професіоналізації та стабілізації управління енергогосподарством та енергоспоживанням на підприємстві;

– розробляти технічні, технологічні, організаційні, управлінські та адміністративні заходи, спрямовані на підвищення енергоефективності на промислових та комунальних підприємствах;

– визначати кількісні значення показників енергоефективності підприємства, окремих споживачів енергії;

– оцінювати ефективність використання енергії за секторами економіки України, обладнанням, технологічними лініями;

– складати та аналізувати паливно-енергетичні баланси як інструмент оцінки ефективності використання енергії;

– виявляти та визначати необґрунтовані втрати енергії;

– аналізувати складові енергозабезпечення підприємства;

– проводити розрахунки техніко-економічної ефективності впровадження інноваційних енергозберігаючих технологій;

– визначати потенціал енергозбереження у секторах економіки України, підприємств, технологічних ліній, окремих споживачів енергії при впровадженні інноваційних енергоефективних технологій;

– визначати пріоритети впровадження економічно обґрунтованих проектів з підвищення енергетичної ефективності підприємств;

– визначати більш раціональний тип енергоносіїв та технологічних процесів для підприємства, використовувати нетрадиційні та відновлювані енергетичні ресурси, вторинні енергетичні ресурси;

– розраховувати та контролювати питомі норми енергоспоживання за окремими типами обладнання та технологій;

– знаходити джерела інвестування та фінансування заходів з енергозбереження;

– користуватися сучасними джерелами інформації щодо енергоефективних технологій, обладнання, методів, цін і тарифів тощо та надавати відповідні консультації адміністративному і технічному персоналу підприємств;

– створити систему енергоменеджменту, у т.ч. систему обліку енерговикористання на підприємстві та обґрунтувати необхідний рівень її автоматизації;

– надавати консультаційні послуги у сфері енергоефективності, керувати групою з раціонального використання енергії та проектами в сфері енергозбереження;

 – проводити навчання зі співробітниками підприємства з питань ефективного використання енергії, розробляти заходи заохочення робітників, які енергоефективно експлуатують обладнання.

Досвід:

– складання звітів з енергетичного аудиту, енергетичного менеджменту, розробки програм енергозбереження та планів реалізації енергозберігаючих та енергоефективних заходів, енергетичного паспорту та сертифікату енергоефективності підприємства;

– підготовки заяв і бізнес-планів до вітчизняних та міжнародних фінансових структур та фондів;

– використання сучасних програм керування попитом;

– побудови та підтримки систем енергетичного менеджменту відповідно до стандарту ISO 50001:2011;

– виявлення джерел нераціональних та марнотратних енерговитрат на підприємстві та визначення інноваційних шляхів підвищення ефективності споживання електроенергії у промисловості;

– у визначенні рівня енергетичної ефективності промислових споживачів енергії, технологічних процесів, підприємств та галузях промисловості України;

– розроблення організаційних та технічних інноваційних заходів, спрямованих на підвищення ефективності енергоспоживання галузями промисловості України, промисловими підприємствами, промисловим устаткуванням;

– пошуку інноваційних енергозберігаючих технологій, які доцільно використовувати для підвищення рівня енергетичної ефективності промисловості України;

– фінансової оцінки інноваційних енергозберігаючих заходів, енергоефективних технологій при їх впровадженні у секторах економіки;

– розробки проектів внутрішніх стандартів та інших нормативних документів підприємства щодо енергоспоживання;

– розрахунку енергетичних показників обладнання;

– використання приладного забезпечення для проведення необхідних вимірювань;

– аналізу існуючої внутрішньої документації у сфері енерговикористання на підприємстві;

– прогнозування потреби в паливно-енергетичних та інших ресурсах.

 

Професійні профілі випускників

Перелік знань і умінь фахівця визначають його професійні завдання та обов’язки. Фахівці зі спеціальності «Енергетичний менеджмент» готуються до професійної інформаційно-аналітичної, організаційно-управлінської та адміністративно-господарської діяльності з вибору варіантів електропостачання та електроспоживання, бізнес планування, управління проектами енерговикористання, діяльності з експлуатації, розробки, впровадження, модернізації та управління електротехнічного обладнання.

Професійна діяльність спеціалістів зі спеціальності енергетичний менеджмент визначається використанням набутих знань та умінь в галузі сучасних систем енергозабезпечення об’єктів, систем керування попитом, розроблення та обґрунтування заходів з підвищення ефективності енерговикористання, ведення моніторингу енерговикористання для забезпечення енергоощадних режимів, ведення маркетингової діяльності, виконання функцій керівників та організаторів виробництва.

Рівень сучасних енергетичних систем потребує висококваліфікованих фахівців з енергетичного менеджменту, які володіють не тільки навичками розроблення, атестації та експлуатації таких систем, але й інформаційними технологіями створення нового бізнесу і управління інвестиційними програми в сфері енергетики.

Фахівець з енергетичного менеджменту за умови набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: системи виробництва, транспортування, розподілу, перетворення та споживання енергії, створення та реалізація програм і заходів з енергозбереження та енергоефективності, робота в умовах лібералізованого енергоринку.

Фахівець з енергетичного менеджменту може займати: інженерні та керівні посади, передбачені для заміщення спеціалістами з вищою освітою в галузі енергетики номенклатурами посад підприємств, проектно-конструкторських та наукових організацій, однією з основних функцій яких є управління енерговикористанням.

Вони можуть займати такі посади:

 • енергоаудитор аудиторської компанії (установи);
 • спеціаліст енергосервісної компанії;
 • енергоаудитор проектів енергозабезпечення виробничих об’єктів;
 • розробник та виконавець енергозберігаючих проектів та проектів з енергоефективності;
 • викладач вищого навчального закладу;
 • інженер служби енергетичного менеджменту;
 • енергетичний менеджер об’єктів комунального господарства;
 • енергетичний менеджер в органах державного та муніципального управління;
 • науковий співробітник;
 • інженер-дослідник;
 • керівник сектора проектно-наукового інституту;
 • завідувач лабораторії.