Наукові школи

На кафедрі електропостачання функціонує наукова школа Енергетичний менеджмент інтелектуальних енергоефективних систем (Smart Grid) забезпечення електричною енергією.

 

2. Технічні науки.

14 електрична інженерія.

- наукові спеціальності:

05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи;

05.14.01 – Енергетичні системи та комплекси.

- освітня спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»,

- освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти:

 «Системи забезпечення споживачів електричною енергією»;

«Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології»; 

- освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня вищої освіти:

 «Енергетичний менеджмент, електропостачання та інжиніринг електротехнічних комплексів»

- освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти:

 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»,

 

3. Історичні відомості про наукову школу.

3.1. Інформація про засновника школи

Засновник школи – д.т.н., проф. Праховник Артур Веніамінович (1940 – 2012). Праховник А.В. у 1971 р. захистив кандидатську, в 1982 р. – докторську дисертації. З 1974 р. – доцент, з 1984 – професор, з 1985 р. – завідувач кафедри автоматизації управління електроспоживанням, з 1988 р. – завідувач  кафедри електропостачання. У 1984–1989 рр. обіймав посаду проректора КПІ з навчальної роботи. У 1987 р. став директором Науково-інженерного центру енергозбереження  КПІ, з 1991 р. – директором НДІ автоматики та енергетики «Енергія». У 1997 – 2012 рр. він очолював створений постановою КМ України Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ».

А.В. Праховник відомий своїми фундаментальними працями з питань моделювання в енергетиці, автоматизації управління енергетичними об’єктами, прогнозування, оптимізації режимів електроспоживання, енергетичного менеджменту, сталого розвитку енергетики. Його розробки впроваджено на загальнодержавному рівні, зокрема, він брав участь у розробці Комплексної державної програми енергозбереження України (1996–1997 рр.), директивних матеріалів у сфері автоматизованих систем обліку та диференційованих тарифів на енергоринку України.

Під керівництвом Праховника А.В. підготовлено та захищено 21 кандидатську дисертацію, він був науковим консультантом 5 докторських дисертацій. За результатами його розробок було організовано серійний випуск мікропроцесорних систем АСУЕ трьох типів (заводи «Точелектроприлад» у (м. Київ), «ВЗЕТ» (м. Вільнюс) та в м. Абовян (Вірменія), які було впроваджено в енергетиці СРСР, Болгарії та Польщі; вони відзначені медалями та дипломами: ВДНГ СРСР (бронзова медаль 1978 р., срібні медалі 1984, 1987, 1988 і 1990 рр., Диплом першого ступеня 1989 р.); ВДНГ УРСР (Диплом другого ступеня 1982 р., Диплом першого ступеня 1983 р.).

Підсумки наукової діяльності проф. А.В. Праховника відображено в майже 400 наукових працях, виданих у багатьох країнах світу (Болгарія, Польща, Бразилія, Італія, Нідерланди, Німеччина, США та ін.). Серед видань – 31 книга (11 монографій, 12 навчальних посібників та 8 посібників для спеціалістів промисловості), 40 винаходів та 13 державних стандартів.

Дані про Праховника А.В. занесено до видань  «Who’s Who in the World», США; «Who’s Who in Science and Engineering», США; Енциклопедія «Енергетики Росії»; Outstanding People et the 20-Th Century», Кембридж, Англія. Американський біографічний інститут обрав його «Людиною 2000 р.» і нагородив пам’ятною медаллю та статуеткою Universal Award of Accomplishment, а також «Людиною 2008 р.» від України.

Праховника А.В. нагороджено медаллю Президії Верховної Ради СРСР, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2008 р.), знаком «Відмінник освіти України» (2000 р.), багатьма нагрудними знаками та пам’ятними медалями. Він заслужений діяч науки і техніки України (1998 р.), заслужений професор НТУУ «КПІ» (1999 р.), заслужений енергетик СНД (2001 р.). Він був одним із засновників і членом Академії інженерних наук України (1991 р.), членом Нью-Йоркської Академії наук (1994–1997 рр.), членом міжнародних інституцій ІЕЕЕ (США) – 1994–1999 рр., ІДЕ (США) – 1993–1998 рр. З ініціативи та за активної участі А.В. Праховника у 1996 році у складі Інституту енергозбереження та енергоменеджменту створено Центр підготовки енергоменеджерів (ЦПЕМ). ЦПЕМ засновано за програмою TACIS з метою підтримки політики уряду України щодо підвищення ефективності енерговикористання.

Праховник А.В. брав активну участь у громадській роботі, зокрема, був членом Експертної ради з енергетики та електроніки Державної акредитаційної комісії МОН України, членом центрального правління НТСЕУ, головою та членом Спеціалізованих рад із захисту дисертацій, членом Консультативної групи Мінпаливенерго України, членом експертної групи з розроблення Національної стратегії теплозабезпечення, членом Комітету підприємців при Торговельно-промисловій палаті України, членом Науково-технічної ради і головою секції «Енергетика та енергоефективність» та членом експертної ради МОН України, членом редакційних колегій наукових журналів.

Дані про Праховника А.В. представлені на електронному ресурсі Вікіпедія

Послідовником А.В. Праховника і керівником школи «Енергетичний менеджмент інтелектуальних енергоефективних систем (Smart Grid) забезпечення електричною енергією» з 2013 р. є Денисюк Сергій Петрович, доктор технічних наук (15 травня 2002 р., ДД № 002328; 05.09.05 – Теоретична електротехніка), професор (25 січня 2013 р., 12ПР № 008395; професор кафедри електропостачання), науковий керівник кафедри електропостачання, директор навчально-наукового інституту енергозбереження та енергоменеджменту (ІЕЕ) КПІ ім. Ігоря Сікорського. Фахівець у галузі енергетичної безпеки, енергоефективності, енергоменеджменту та енергозбереження. Закінчив НТУУ «КПІ» (1981 р.). Від 1984 р. (з перервою) працював у Інституті електродинаміки та Інституті проблем енергозбереження НАН України (Київ): з 2002 по 2012 рр. – провідний науковий співробітник відділу моделювання електроенергетичних систем і об'єктів Інституту електродинаміки НАН України; водночас з 2003 по 2007 рр. – професор кафедри промислової електроніки НТУУ «КПІ». Від 2007 р. – професор кафедри електропостачання НТУУ «КПІ», від 2013 р. – завідувач кафедри електропостачання та директор навчально-наукового інституту енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського. Він є заслуженим професором КПІ ім. Ігоря Сікорського (2021 р.).

У 1996–1999 роках Денисюк С.П. був радником Голови Державного комітету України, 1999–2003 –радником Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, а також членом Великої ради Всеукраїнського конкурсу «Лідер паливно-енергетичного комплексу України» (секретар), він є Головою Організаційного комітету Міжнародної конференції ІЕЕЕ «Інтелектуальні енергетичні системи – ESS», яка проводиться під егідою ІЕЕЕ, Головою Програмного комітету Міжнародної конференції «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку».

Денисюк С.П. бере активну участь у складі експертних комісій МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Він є членом Секції 7 «Енергетика та енергозбереження» за фаховими напрямами Наукової ради МОН (наказ МОН № 859 від 20.06.2019); членом Секції науково-технічної ради МОН з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукції за пріоритетним напрямом розвитку науки і техніки «Енергетика та енергоефективність» (наказ МОН № 234 від 07.08.2018); членом  секції Експертної ради з питань формування пріоритетних напрямів інноваційної діяльності за стратегічним напрямом інноваційної діяльності «Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії» (наказ МОН № 887 «27» липня 2016 р.); членом робочої групи з проведення конкурсного відбору до складу експертних груп для проведення оцінювання ефективності діяльності ЗВО за науковими напрямками (Лист МОН № 841/21 від 09.09.2019); членом Громадської ради Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України; членом Технічного комітету зі стандартизації №162 "Керування енергетичними системами та пов'язані з ним процеси інформаційної взаємодії" ДП «УкрНДНЦ» (наказ ДП «УкрНДНЦ» від 15.06.2021 року № 215.). Він є заступник головного редактора наукового видання категорії Б «Енергетика: економіка, технології, екологія» (наказ МОН № 1188 від 24.09.2020), членом Комітету з енергетики при Торгові палаті України.

У 2004 р. Денисюк С.П. у США пройшов навчальну програму «Стратегії охорони навколишнього середовища для сталого розвитку»; у 2013 р. –  Курс навчання аудитора систем енергоменеджменту (сертифікат «Курс навчання аудитора систем енергоменеджменту / аудитора Lider»; Bureau Veritas, серійний номер EnMS / 13 / UA / 113, 08.07.2013). Пройшов стажування у Варшавському університеті екології та управління (Польща)  (15.05.2017-19.05.2017, наказ по НТУУ «КПІ» № 3-124) та в Університеті Південно-Східної Норвегії (Норвегія) (12.11.2018-15.11.2018, наказ по НТУУ «КПІ» № 3-556).

Основні напрямки наукової діяльності: енергозбереження та енергоефективність, системи енергетичного менеджменту, сталий розвиток електроенергетичних систем; системи Smart Grid, інтелектуальні електричні мережі та системи, пристрої силової електроніки.

Денисюк С.П. брав участь у розробці наукового забезпечення Закону України «Про енергозбереження», Енергетичної стратегії України до 2030 року, Комплексної державної програми з енергозбереження, започаткував розробку в Україні регіональних (обласних, міських) програм з енергозбереження та підвищення енергоефективності (1992–1994 рр.), зокрема, на замовлення Київської міської та Київської обласної держадміністрації. Спільно з науковцями Інституту електродинаміки НАН України (академіки НАН України Стогній Б.С. та Кириленко О.В.) виступив ініціатором реалізації положень концепції Smart Grid в Україні. У 2011 р. за серію публікацій «Проблеми управління забезпечення стійкості об’єднаної енергосистеми в умовах лібералізованого ринку електроенергії» Денисюк С.П. був нагороджений Національною академією наук України премією імені С. Лебедєва.

Денисюк С.П. автор понад 350 публікацій, у тому числі 28 монографій, 9 навчальних посібників (у тому числі 2 з грифом МОН України), 22 патентів СРСР на винаходи, 9 свідоцтв України на авторське право на науковий твір. 

На високому науково-методичному рівні Денисюк С.П. викладає сучасні дисципліни бакалаврського, магістерського та PhD рівня. Підготував і особисто викладає наступні курси дисциплін: магістерського рівня: «Системи силової електроніки та засоби керування в електроенергетиці»; «Інтелектуальні електроенергетичні мережі та системи»; «Аналіз нелінійних та магнітних кіл»; «Інтелектуальні технології в системах енергозабезпечення»; «Advanced Energy Smart Systems»; PhD рівня: «Methods of research, formation and control of intelligent energy systems and complexes»; «The use of power electronics in active power distribution systems».

За результатами діяльності Денисюка С.П. нагороджений почесними грамотами Міністерством енергетики України, Державного комітету з енергозбереження України, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», відзнаками комітету Держенергоефективності та Науково-технічної спілки енергетиків України.

 

3.2. Інформація про видатних випускників школи

Замулко А.І. – заступник Голови Державної інспекції енергетичного нагляду України, к.т.н., доц. Нагороди та почесні звання: Грамота ДП НЕК «Укренерго» з врученням нагрудного знака «За Заслуги» (15.12.2003); Відомча заохочувальна відзнака Держенергонагляду «Почесний працівник Держенергонагляду України» з врученням нагрудного знака (05.05.2008); Грамота Міністерства палива та енергетики України (27.04.2009); Подяка Головного державного інспектора України з енергетичного нагляду (06.12.2010); Почесна Грамота Кабінету Міністрів України (20.08.2012); Грамота Держенергонагляду (31.10.2014); Грамота Верховної Ради України (28.04.2015).

 

3.3. Члени наукової школи

 

Засновник

Керівник

Учні керівника

Наступне покоління

Праховник Артур Веніамінович (д.т.н., проф.)

Денисюк Сергій Петрович

(д.т.н., проф.)

 .

Находов В.Ф. (д.т.н.)

Дерев’янко Д.Г. (к.т.н.)

Базюк Т.М. (к.т.н.)

Опришко В.П. (к.т.н)

Радиш І.П. (к.т.н)

Горенко Д.С. (к.т.н.)

Мельничук Г.В. (к.т.н.)

Притискач І.В. (к.т.н.)

Замулко А.І. (к.т.н.)

Бориченко О.В., (к.т.н.)

Веремійчук Ю.А. (к.т.н.),

Чернецька Ю.В. (к.т.н.)

 

3.4.Кількісний і кваліфікаційний склад наукової школи:

 

Категорія

Кількість, осіб

-          докторів наук

2

-          кандидатів наук

6

-          аспірантів

2

-          магістрів

5

ВСЬОГО

14

 

3.5. Наявність унікального та передового наукового обладнання

Унікальне та передове наукове обладнання кафедри електропостачання:

– однофазний випробувальний комплекс «RPAT» з приладом "RPAT 124" для перевірки та випробувань вторинного та первинного (з додатковими пристроями) електрообладнання в електроенергетиці на об'єктах до 5,0 кВ. Він забезпечує високу точність, універсальність, формування та відтворення сигналів, архівування протоколів випробувань, компактний та малогабаритний. Даний пристрій дає змогу забезпечувати перевірку характеристик та параметрів налаштування пристроїв РЗА шляхом формування випробувальних сигналів напруги та струму, частоти, фазового зсуву, напруги постійного струму, інтервалів часу, а також реєстрації інтервалів часу, напруги та сили постійного та змінного струму, частоти, зсувів фази між сигналами напруги та струму;

– система WAMS «Регіна Ч». Ця система призначена для моніторингу в реальному часі режимних параметрів роботи енергосистем, стійкості, коливань, поточних значень кутів та частоти; вимірювання сили, напруги, потужності, фази та частоти змінного струму; автоматичної реєстрації ненормальних режимів роботи; зберігання в пам'яті результатів вимірювань; програмної обробки вимірювальної інформації, виведення її у вигляді цифрових масивів та текстових повідомлень, графіків і таблиць на монітор та друк, а також передачі її на будь-які рівні з прив'язкою до сигналів точного часу, які отримують від GPS приймача.

4. Ключові наукові досягнення наукової школи за період існування

За період існування  наукової школи було організовано серійний випуск мікропроцесорних систем АСУЕ трьох типів, які було впроваджено в енергетиці СРСР, Болгарії та Польщі.

Здійснено розробку матеріалів наукового забезпечення Закону України «Про енергозбереження» (1992–1994 рр.), Енергетичної стратегії України до 2030 року (2002–2004 рр.), Комплексної державної програми з енергозбереження (1996–1997 р.), низки регіональних (обласних, міських) програм з енергозбереження та підвищення енергоефективності, зокрема на замовлення Київської міської та Київської обласної держадміністрації.

Під керівництвом Денисюка С.П. було виконано низку наукових, науково-технічних проєктів: «Науково-методичні основи оптимізації структурно-параметричних рішень гнучких систем електропостачання в умовах реструктуризації ринку електроенергії» (№ ДР 0115U002514); «Розроблення науково-методологічних основ агрегування та керування віртуальними електростанціями і активними споживачами в умовах енергоринку» (№ ДР 0117U004285); «Розвиток методологічних засад інтелектуалізації процесів генерації та розподілу електроенергії в інтегрованих системах з активним споживачем» (№ ДР 0113U002489 р.); «Підвищення ефективності інноваційних перетворень енергетичного сектора згідно вимог безвуглецевої економіки в умовах клієнтоорієнтованого енергоринку» (0114U006362); «Мультиагентні інтелектуальні енергетичні системи генерації, передачі та розподілу електроенергії з активним (кваліфікованим) споживачем» (№ ДР 0114U006363);

 

5. Показники результативності наукової школи за останні 5 років

5.1. Найбільш вагомі результати за 5 років

Представниками наукової школи започатковано в Україні наукові дослідження щодо підвищення рівня інтелектуалізації енергетичного сектора України на основі концепції Smart Grid. На сьогодні виконано дослідження за напрямками: розробити методи аналізу процесів в електроенергетичних системах та електротехнічних комплексах  та дослідження процесів в електроенергетичних та електротехнічних системах з елементами технології Smart Grid.

Сьогодні здійснюється розробка методів і засобів керування енергоефективністю в гібридних системах енергозабезпечення на основі динамічної тарифікації генерації і споживання електроенергії, а також за напрямком Smart-моніторинг ефективності функціонування локальних систем енергозабезпечення (ЛЕС) з альтернативними джерелами енергії. Так, здійснюється розвиток науково-технічних основ побудови, створення апаратних і програмних засобів системи комплексного Smart-моніторингу для ЛЕС з альтернативними джерелами енергії. Smart-моніторинг розглядається як комплексний системний моніторинг, що забезпечує спостереження поточної технологічної та економічної ефективності функціонування елементів ЛЕС відповідно до розширених вимог функціонування локальних енергетичних ринків. Smart-моніторинг виділених систем буде наділено новими функціями: аналізування, встановлення цілей, контролінгу. За рахунок введення поняття «еталонний тариф» та  врахування особливостей динамічної тарифікації буде розвинуто теорію спостереження з оцінкою стану системи.

З 2019 року на кафедрі електропостачання ІЕЕ діє програма подвійного диплому спільно з Варшавським технологічним університетом (Warsaw university of technology, WUT). Для підтримки зв’язків з роботодавцями на кафедрі електропостачання ІЕЕ з 1 вересня 2021 р. запроваджено дуальну освіту спільно з ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі».

 

5.2 Міжнародне визнання НШ: членство в редколегіях закордонних видань, участь в міжнародних проєктах та грантах, міжнародних наукових товариствах, позиція у світовій науці

Денисюк С.П. разом з іншими членами наукової школи брали участь у міжнародних наукових та освітніх проектах:

1. Проекту «Підготовка та впровадження програми спільного навчання другого ступеня – «Енергетика нового покоління та енергетичні ринки» за програмою KATAMARAN Польського національного агентства академічних обмінів NAWA»; № договору: 2400/46-м; Дата реєстрації – 28.11.2019.

2. Міжнародний проект «Agreement on partnership and cooperation between IEE NTUU «KPI» (Ukraine) and HdWM University of Applied Management Studies (Germany) for activities related to the implementation of the project entitled «Professionalisation and Stabilization of the Ukrainian Energy Management»; № договору: 1; Дата реєстрації – 20.04.2016.

3. Міжнародний проект «Agreement on partnership and cooperation between IEE NTUU «KPI» (Ukraine) and University of Bremen  (Germany) for activities related to the implementation of the project entitled “Energy Efficiency Measures for Maritime Sypply Chaines»; № договору: 1; Дата реєстрації – 01.02.2016.

4. Міжнародний проект «Норвезьке – Українське співробітництво з освіти, заснованої на наукових дослідженнях в сфері інноваційних, сталих та енергоефективних систем»; № договору - CPEA-LT-2016/10044; Дата реєстрації – 25.04.2017.

Денисюк С.П. є членом Інститут інженерів з електротехніки та електроніки (ІЕЕЕ), Міжнародної професійної організації Асоціація інженерів енергетиків / Association of Energy Engineers (AEE), членом Правління Науково-технічної спілки енергетиків України.

Дерев'янко Д.Г. є сертифікований енергоаудитор, сертифікований енергоменеджер (сертифікат міжнародного зразка), постійний член міжнародної професійної організації Асоціація інженерів енергетиків / Association of Energy Engineers (AEE).

 

5.3. Суспільне визнання результатів (Державні премії, почесні звання, обрання дійсними членами та член-кор. НАНУ, тощо);

У 2011 р. pа серію публікацій «Проблеми управління забезпечення стійкості об’єднаної енергосистеми в умовах лібералізованого ринку електроенергії» Денисюк Сергій Петрович був нагороджений Національною академією наук України премією імені С. Лебедєва.

Старший викладач Опришко Віталій Павлович отримав Премію Верховної Ради України молодим ученим за 2020 рік (постанова від 01.12.2021 № 1918-IX) у складі колективу за  роботу "Підвищення ефективності кінцевого споживання енергії соціально-важливими користувачами (на прикладі найбільш енергоємних споживачів України: населення та металургії)".

Присудження премії НАН України для молодих учених і студентів за кращі наукові роботи за підсумками конкурсу: у 2018 р. Таргонському Владиславу Анатолійовичу за роботу «Аналіз мультиагентних систем керування споживачами електроенергії в локальних інтелектуальних електромережах» (постанова Президії НАН України № 41 від 13.02.2019; у 2015 р. Ершенгорену Натану Едуардовичу за роботу «Оцінка стану електромагнітної сумісності та підвищення якості електроенергії при використанні пристроїв силової електроніки» (керівник Денисюк С.П.). Під керівництвом Денисюка С.П. магістрант Є. Сафроненко став лауреатом (стипендіатом) українського конкурсу "Завтра.UA" (2009 р.), четверо магістрів стали переможцями Всеукраїнського конкурсу «Молодь – енергетиці Україна» (2011–2014 рр.).

 

5.4. Робота у складі постійно діючих та разових спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій докторів та кандидатів наук, а також докторів філософії.

Науковий керівник школи Денисюк С.П. є членом постійно діючих спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій докторів та кандидатів наук:

голова постійної спеціалізованої вченої ради Д 26.002.20 (наказ МОН України №143 від 2017-09-01) у КПІ ім. Ігоря Сікорського за спеціальностями 05.09.03 - Електротехнічні комплекси та системи; 05.01.02 - Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення; 05.14.01 - Енергетичні системи та комплекси;

– голова Спеціалізованої вченої ради ДФ 26.002.032 ( наказ МОН України № 72 від 2021-03-03) – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

– член Спеціалізована вчена рада ради/комісії/галузі: К26.002.06 (наказ МОН України №1/50 від 2020-09-01) – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

– член Спеціалізованої вченої ради ДФ 26.002.058 (наказу МОН України № 1214 від 2020-11-10) – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

 

5.5. Захисти членами НШ дисертацій на здобуття ступеня доктора та кандидата наук, а також доктора філософії

Під науковим керівництвом професора Денисюка С.П. у рамках наукової школи захищено 5 кандидатських дисертацій на теми підвищення ефективності функціонування інтелектуальних енергоефективних систем (Smart Grid), методів керування попитом на електричну енергію та удосконалення методів оцінювання енергетичних процесів у означених системах та 1 докторську дисертацію.

За останні 5 років у рамках школи захищено 5 кандидатських дисертацій та 1 докторська дисертація:

1. Базюк Т.М., тема кандидатської дисертації “Підвищення енергоефективності локальних систем енергопостачання з активними споживачами та розосередженою генерацією”, 2016 р.; 

2. Дерев’янко Д.Г., тема кандидатської дисертації “Оцінювання ефективності регулювання енергетичних процесів в локальних електротехнічних системах з джерелами розосередженої генерації ”, 2016 р.;

3. Опришко В.П., тема дисертації “Оцінювання ефективності керування попитом в системах електропостачання з активним споживачем”, 2019 р.

4. Горенко Д.С., тема кандидатської дисертації “Оцінювання обмінних процесів у локальних системах електропостачання з джерелами розосередженої генерації”, 2020 р.

5. Мельничук Г.В., тема кандидатської дисертації “Розвиток методів аналізу стаціонарних режимів роботи електротехнічних Smart-комплексів”, 2021 р.

6. Находов В.Ф. тема докторської дисертації “Управління режимами споживання та ефективністю використання електричної енергії в енергетичних системах”, 2018 р.

 

5.6. Наукові монографії та підручники (кількість та бібліографічний опис)

Видано 10 монографій та 7 підручників і посібників.

Монографії:

1.Industrial Policy and Sustainable Growth / Denysiuk S., Galperina L. Green Industrial Development in Ukraine. Editors: Murat Yülek. Springer, Continuously updated edition [Online]. –  26 p. ISBN: 978–981–10–3964–5 (Print), 978–981–10–3964–5 (Online). 24 April 2017.

2. Foresight and construction of the strategies of socio-economic development of Ukraine on mid-term (up to 2020) and long-term (up to 2030) time horizons / Scientific advisor of the project acad. Of NAS of Ukraine M. Zgurovsky // International Council for Science (ICSU); Committee for the System Analysis of the Presidium of NAS of Ukraine; National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»; Institute for Applied System Analysis MES of Ukraine and of NAS of Ukraine; World Data Center for Geoinformatics and Sustainable Development; Agrarian Superstate Foundation. 2nd ed. Kyiv: NTUU «Igor Sikorsky KPI», Publ. house «Polytechnica», 2016. 184 p. (ISBN 978-966-622-783-9) (Денисюк С.П. – співавтор)

3. Денисюк С.П., Базюк Т.М., Федосенко М.М., Ярмолюк О.С. Системи електропостачання з активним споживачем: моделі та режими. – К.: Наш формат, 2017. – 184 c.

4.Жаркин А.Ф., Денисюк С.П., Попов В.А. Системы электроснабжения с источниками распределенной генерации. – К.: Наукова думка, 2017. – 232 с.

5. Quality and Reliability of Technical Systems: Theory and Practice. Volume 2 /  Denysiuk S., Vasylenko V. Rank analysis in the problems of optimization of local power engineering. August 2018. – P. 246 – 254 (Published by JVE International Ltd.; Naugarduko 41-906, Vilnius, LT-03227, Lithuania https://www.jvejournals.com; ISSN 2351-5260).

6.Денисюк С.П., Дерев’янко Д.Г. «Оцінювання  якості електропостачання у локальних системах з джерелами розосередженої генерації» / Затверджено до друку Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського № 11 від 9.12.2019 р.

7.  Energy efficiency and energy saving: economic, technical, technological and ecological aspects: collective monograph / Денисюк С.П., Василенко В.І. Оптимізація енергопостачання технічної енергетичної системи з використанням рангового аналізу; Authors edited: P.M. Makarenko, O.V. Kalinichenko, V.I. Aranchii. – Poltava: PC Astraya”, 2019. – 603 p.

8.    Scientific foundations of modern engineering: monograph / Denysiuk S., Melnichuk Gr., etc / International Science Group. – Boston: Primedia e Launch, 2020. 528 р. Available at: DOI: 0.46299/isg.2020.MONO.TECH.I

9. Scientific foundations of solving engineering tasks and problems: collective monograph / Denysiuk S. Derevianko D., Romanchenko O., etc.  – Іnternational Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2021. (339–351) 758 р. DOI- 10.46299/ISG.2021.MONO.TECH.II

10. Denysiuk S., Kolomiichuk M. Analysis of financial and technical indicators of system efficiency in dynamic models // Prospective global scientific Trends '2021. – Series of monographs. German Publishing House, DOI, ISBN, IndexCopernicus, GoogleScolar, Karlsruhe, Germany.

Навчальні підручники та посібники:

1. Денисюк С.П., Побігайло В.А., Сподинський О.В., Пилипенко Ю.В. Загальні принципи побудови ЦПС. – К.: Наш формат, 2017. – 122 с.

2. Жуйков В.Я., Денисюк С.П., Мельничук Г.В. Моделювання систем з перетворювачами електроенергії з циклічно-змінюваними параметрами. – К.: Наш формат, 2018. – 165  с.

3. Денисюк С.П., Чайковський С.І. Формування системи енергоменеджменту. Основні терміни та визначення згідно серії стандартів ISO 50000. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 76 с.

4. Power Electronics: Electronics devices modelling in MATLAB Simulink. Computer practicum. [Electronic resource]: A manual for graduates of the bachelor's Degree in the educational program "Power Systems"/ Serhii Denysyuk, Denys Derevianko Igor Sikorsky Kyiv Polytechnik Institute. – Electronic text data (1file: 2,9 Mbyte). – Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnik Institute, 2019. – 81 p.; Url:; Ухвалено методичною радою; Протокол 8; Дата 25.04.2019.

5. Моделювання пристроїв силової електроніки в MATLAB Simulink. [Електронний ресурс]: навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «системи електропостачання» / С.П. Денисюк, Д.Г. Дерев’янко КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,9 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 95 с; Url: ;Ухвалено методичною радою; Протокол № 8; Дата 25.04.2019.

6. Денисюк С.П., Рибій М.М. Енергоефективне та безпечне утримання енергоустановок. – Черкаси: AMMORPRINT, 2021. – 362 с.

7. Силова електроніка в системах електропостачання: Практикум [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. які навчаються за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітньою програмою «Системи забезпечення споживачів електричною енергією»/ КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: С.П. Денисюк, Д.Г. Дерев’янко, Г.С. Бєлоха. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 80 с.

5.7. Наукові статті (кількість та бібліографічний опис 10-ти найбільш вагомих):

Видано 38 наукових статей. Бібліографічний опис десяти найбільш вагомих:

1.    Sokolovskyi P. Objective-oriented system for modelling building energy supply based on PV modules / P. Sokolovskyi, S. Denysiuk, R. Sharma // 2019 IEEE 6th International Conference on Energy Smart Systems (2019 IEEE ESS), April 17 – 19, 2019 / Kyiv, Ukraine, p. 267–272

2.  Denysiuk S. Evaluation of Exchange Processes in Local Systems With Flexible Generation / S. Denysiuk, D. Horenko, M. Artemiev, V. Tarhonskyi // 2019 IEEE 6th International Conference on Energy Smart Systems (2019 IEEE ESS), April 17 – 19, 2019 / Kyiv, Ukraine

3.  Denysiuk S. A novel method of complex reliability assessment in Microgrids with Distributed Generation / S. Denysiuk, D. Derevianko. // Proceedings of the International Conference on Modern Electrical and Energy Systems, MEES 2017, pp. 212-215.

4.  Denysiuk S., Derevianko, D. The cost-based DSM methods in microgrids with DG sources // 2021 IEEE KhPI Week on Advanced Technology, KhPI Week 2021 - Conference Proceedings, 2021, pp. 544–548. https://ieeexplore.ieee.org/document/9570096

5.   Denysiuk, S., Chernetska, Y. Current issues for the Ukrainian power system on its pathway towards energy transition // International Journal of Global Energy Issues, 2021, 43(5-6), pp. 458–476. (Scopus) https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJGEI.2021.118943 

6.   Denysiuk S., Opryshko V., Derevianko D., Zaichenko S. Assessment of Consumers Power Consumption Optimization Based on Demand Side Management // EUREKA: Physics and Engineering. – 2021. – № 2. P. 19–31.). (Scopus)

7. Денисюк С.П. Енергетичний перехід – вимоги до якісних змін у розвитку енергетики // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2019. – № 1. – С.7–9.

8. Денисюк С.П., Рибій М.В. Формування складових оптимізаційних процедур в системах енергопостачання з гнучкою генерацією та активними споживачами енергії // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – 2020. – Том 31 (70), № 2 (частина 1).  – С. 237–242.

9. Денисюк С.П., Соколовський П.В. Оцінка та передумови для побудови інтелектуальних енергетичних середовищ на основі фотовольтаїчних систем генерації електроенергії //  Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова. – 2020. – №2 (480). – С. 58–67.

10. Денисюк С.П., Базюк Т.М. Оцінка додаткових втрат та ефективність регулювання споживання електроенергії в локальних системах електропостачання // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2020. – № 3. – С.5 – 21.

 

5.8. Патенти на винаходи, ліцензійні угоди

Отримано 5 авторських свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір:

1. Денисюк С.П., Опришко В.П. № 85356 №77262 Україна «Оцінка рівню нерівномірності споживання електроенергії в локальній системі електропостачання у програмному комплексі «Помічник диспетчера». Структура алгоритму зменшення нерівномірності споживання;. заявка №78178 від 19.02.2018; дата реєстрації 03.03.2018

2. Денисюк С.П., Василенко В.І. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 85356 «Аналіз споживання та підвищення енергетичної ефективності використання енергоресурсів об'єктів комунальної та бюджетної сфери. Програмний комплекс "Smart Technocenosis"; дата реєстрації 05.02.2019.

3. Денисюк С.П., Коцар О.В., Лебедєв Д.І.. Деревянко Д.Г. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 95271 «Концепція впровадження системи енергетичного менеджменту ДП «НАЕК «Енергоатом»; дата 13.01.2020.

4. Денисюк С.П., Рибій М.В., Мельничук Г.В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 100081Україна. Методологія аналізу локальних мереж (Microgrid) постійного струму з циклічно змінними параметрами елементів»; дата реєстрації 30.09.2020.

5.        Денисюк С.П.. Коломійчук М.О. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 107859 Україна. «Алгоритм оцінки фінансових та технічних показників ефективності роботи Microgrid в динамічних режимах»; дата реєстрації 08.09.2021.

 

5.9 Впровадження результатів в економіку та освіту

Результати впровадження в економіку реалізовані у формі наступних науково вагомих грантів / договорів: проєкт «Комплексний аналіз українського ринку пелет з біомаси (визначення точок росту)» (2015 р.; замовник – Програма розвитку ООН); проєкт «Проведення комплексного дослідження ринку котлів, що працюють на біомасі в Україні (визначення тенденцій до розвитку)» (2015 р.; замовник – Програма розвитку ООН); проєкт «Розробка та впровадження системи енергоменеджменту у відповідності з вимогами міжнародного стандарту ISO 50001 на підприємствах ДТЕК ЕНЕРГО» (2013–2014 рр.; Корпорація ДТЕК ЕНЕРГО); Міжнародний проєкт «Аналіз ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, енергетичного потенціалу та оцінка його ефективності; розробка програм енергозбереження; розробка та впровадження основних положень системи енергетичного менеджменту згідно стандарту ISO 50001:2011 «Системи енергетичного менеджменту – вимоги та керівництво щодо застосування» (2012 р.; замовник – ТОВ «Корпорація Казахмис»,  Республіка Казахстан); проєкт «Розробка «Регіональної програми підвищення енергоефективності м. Києва на період 2011–2015 роки» (2011 р.; замовник – Київська міська державна адміністрація); проєкт «Визначення основних параметрів енергозабезпечення національної економіки на період до 2020 року» (2011 р.; замовник – Міністерство енергетики та вугільної промисловості); проєкт «Розробка та обґрунтування плану розвитку та шляхів підвищення ефективності громадського електротранспорту м. Чернігів»; USAID, № договору: 8E201.01.01.05.001–PO–KPI–01; Дата реєстрації – 22.08.2017.

Результати досліджень, отримані в рамках школи, впроваджено в навчальному процесі КПІ ім. Ігоря Сікорського. З 2019 року на кафедрі електропостачання ІЕЕ діє програма подвійного диплому спільно з Варшавським технологічним університетом (Warsaw university of technology, WUT). Для підтримки зв’язків з роботодавцями на кафедрі електропостачання ІЕЕ з 1 вересня 2021 р. запроваджено дуальну освіту спільно з ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі».

На вимогу Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» 15 жовтня 2018 року наказом по КПІ ім. Ігоря Сікорського при Інституті енергозбереження та енергоменеджменту на базі ЦПЕМ створено Атестаційну комісію з проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель. На виконання Меморандуму між Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) та КПІ ім. Ігоря Сікорського про співробітництво в рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги «Підтримка національного Фонду енергоефективності та програми екологічних реформ (S21) в Україні». в ЦПЕМ розроблено навчальну програму підвищення кваліфікації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем. У 2021 році на замовлення ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС» в ЦПЕМ розроблено навчальну програму «Парові турбіни та нагнітальні машини» та запроваджено онлайн-навчання для фахівців металургійної галузі. За розробленою програмою підвищення кваліфікації пройшли 54 фахівці однієї з провідних металургійних компаній України.

 

5.10. Обсяги фінансування проєктів, що виконуються членами наукової школи (згідно з табл. 4)

Таблиця 4

 

 

Обсяги фінансування (тис. грн.)

 

2017

2018

2019

2020

2021

Держбюджетна наукова тематика

340,0

601,0

490,0

 

 

Госпдоговірна наукова тематика

459,0

186,0

175,0

124,0

127,0

Міжнародні наукові проєкти та гранти

 

39,0

39,0

 

 

 

5.11. Участь у виставках, конкурсах інноваційних проєктів, хакатонах, на яких презентовані розробки наукової школи

Диплом учасника ХХІ Міжнародної виставки ElcomUkraine (2017 р., м. Київ).

 

5.12. Кількість та короткий опис організованих наукових конференцій різного рівня, у тому числі міжнародних, закордонних

На кафедрі електропостачання проводяться наступні міжнародні та всеукраїнські конференції:

1. Міжнародна науково-практична та навчально-методична конференція IEEE «Інтелектуальні енергетичні системи - ESS» (IEEE 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY SMART SYSTEMS – ESS);

2. Міжнародна науково-технічна та навчально-методична конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS»;

3. Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина»;

4. Аспірантські читання пам’яті професора А.В. Праховника;

5. Науково-технічна конференція магістрантів Інституту енергозбереження та енергоменеджменту пам’яті професора В.М. Винославського.

Теґи