ОПП Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології»

за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

галузі знань 14 Електрична інженерія

ОПИС ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

 

Освітньо-професійна програма «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка була розроблена у 2018 році і введена в дію наказом ректора Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». До створення ОПП підготовка магістрів протягом багатьох років здійснювалася на кафедрі електропостачання за спеціальністю "Енергетичний менеджмент", код освітньо-кваліфікаційних рівнів: 7.05070108 – спеціаліст, 8.05070108 – магістр.

Постановою КМУ від 24 травня 1997 р. №507 "Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах" у розділі "Специфічні категорії" вперше в Україні було введено спеціальність "Енергетичний менеджмент", код освітньо-кваліфікаційних рівнів: 7.000008 – спеціаліст, 8.000008 – магістр. Було визначено, що майбутні фахівці з цієї спеціальності мають отримувати теплотехнічну, електротехнічну та менеджерсько-управлінську підготовку. В ІЕЕ розробили нові навчальні плани, виконали серйозну організаційну роботу, і в 1997/1998 навчальному році розпочалася підготовка фахівців за новою спеціальністю. ІЕЕ також було визначено базою для підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів і популяризації знань фахівців за спеціальністю "Енергетичний менеджмент".

Метою освітньо-професійної програми є підготовка висококваліфікованого фахівця, здатного вирішувати складні завдання у електроенергетичній, електротехнічній і електромеханічній галузі, що пов’язані з формуванням системи енергетичного менеджменту, плануванням та проведенням енергоаудиту, обґрунтуванням та впровадженням заходів з енергоефективності задля забезпечення оптимального енерговикористання об’єктів виробничої, комерційної, комунально-побутової сфери та транспортної інфраструктури, а також здійснювати професійну діяльність в умовах сталого інноваційного науково-технічного розвитку суспільства та трансформації ринку праці через взаємодію з роботодавцями та іншими стейкхолдерами.

Відповідно до Стратегії розвитку Університету на 2021-2025 роки значна увага приділена посиленню взаємодії із ринком праці та із замовниками технічної продукції та послуг, що забезпечує подальше вдосконалення освітньої програми.

Програма спрямована на отримання спеціальних знань та професійної підготовки, які необхідні для здійснення професійної діяльності щодо впровадження систем енергетичного менеджменту, планування та проведення енергоаудиту, обґрунтування та впровадження заходів з енергоефективності для об’єктів виробничої, комерційної, комунально-побутової сфери та транспортної інфраструктури з урахуванням сучасного стану їх розвитку, а також в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра

Унікальність даної освітньо-професійною програми полягає у тому, що вона ґрунтується на сучасній професійній підготовці майбутнього фахівця, яка, серед іншого, дозволяє йому здійснювати: розроблення, обґрунтування і впровадження систем енергетичного менеджменту та заходів з енергоефективності на об’єктах виробничої, комерційної, комунально-побутової сфери та транспортної інфраструктури; обрання та визначання показників енергоефективності суттєвих споживачів енергії; оцінювання, прогнозування та верифікування обсягів енергозбереження в проєктах, компаніях та територіальних громадах; брання участі у проведенні енергетичних аудитів виробничих процесів, будівель, транспорту.

До викладання навчальних дисциплін залучаються фахівці з інших організацій, навчальних закладів та установ НАН Українипрактика здобувачів проводиться на виробництвах галузі; здобувачі приймають участь у студентських наукових гуртках; є можливість навчання за дуальною формою освіти, здійснення міжнародної мобільності та отримання подвійного диплому; програма надає здобувачам можливість вільного вибору навчальних дисциплін згідно з профілем кафедри; передбачено підготовку за сертифікатною програмою «Енергоаудит та сертифікація енергетичної ефективності»; заявлена можливість підготовки іноземних студентів в Центрі міжнародної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

 

Інформація щодо громадського обговорення освітньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка представлена у розділі «Навчальний процес» за посиланням https://ep.kpi.ua/uk/node/309.

Зауваження та пропозиції щодо покращення освітньо-професійної програми просимо надсилати гаранту програми на електронну пошту: borichenko_olena@ukr.net або скористатися відповідною гугл-формою.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ ТА НАЧАЛЬНІ ПЛАНИ

 

Освітньо-професійна програма 2018

Завантажити

Навчальний план (денна форма) 2019

Завантажити

Навчальний план (заочна форма) 2019

Завантажити

 

Освітньо-професійна програма 2020

Завантажити

Навчальний план (денна форма) 2020

Завантажити

Навчальний план (заочна форма) 2020

Завантажити

 

Освітньо-професійна програма 2021

Завантажити

Навчальний план (денна форма) 2021

Завантажити

Навчальний план (заочна форма) 2021

Завантажити

 

Освітньо-професійна програма 2022

Завантажити

Навчальний план (денна форма) 2022

Завантажити

Навчальний план (заочна форма) 2022

Завантажити

 

Освітньо-професійна програма 2023

Завантажити

Навчальний план (денна форма) 2023

Завантажити

Навчальний план (заочна форма) 2023

Завантажити

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ

1

Відгук від в.о. Міністра Міністерства розвитку громад та територій України Василя ЛОЗИНСЬКОГО

Завантажити

2

Рецензія-відгук від Голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Валерія БЕЗУСА

Завантажити

3

Рецензія від першого заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду України Романа БОДНАРА

Завантажити

4

Рецензія від директора Інституту електродинаміки Національної академії наук України, академіка НАН України Олександра КИРИЛЕНКА

Завантажити

5

Рецензія від завідувача відділом теплофізичних основ енергоощадних технологій Інституту технічної теплофізики НАН України, член-кор. НАН України Бориса Баска

Завантажити

6

Рецензія від завідувача кафедри електричних станцій Національного технічного університету «Харківський політехнічний iнститут», к.т.н., проф., Олександра ЛАЗУРЕНКА

Завантажити

7

Відгук від Голови правління Громадської організації «Асоціація енергетичних аудиторів України» Вадима ЛИТВИНА

Завантажити

8

Відгук від координатора проєктів з енергоефективності Європейсько-Українського Енергетичного Агентства Валентини ГУЧ-ДЕНИСЕНКО

Завантажити

9

Відгук від Голови правління Громадської організації «Центр енергетичної безпеки України» Андрія ЦИБУЛЬКА

Завантажити

10

Рецензія від Голови правління ВАТ «Кіровоградгаз» Сергія ГУТЦУЛА

Завантажити

11

Відгук від директора навчального центру ПАТ «Черкасиобленерго» Д.В. Галата

Завантажити

12

Відгук від директора з управління персоналом ПАТ «Черкасиобленерго» Н.П. Братаніча

Завантажити

13

Відгук від директора ТОВ «ЕСКО Україна» Г.О. Романюка

Завантажити

14

Відгук від директора ТОВ «Легранд Україна» В.В. Москвіна

Завантажити

15

Лист підтримки освітньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології» від директора ТОВ «ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ПРО» Павла ПЕРТКА (від 16 травня 2022 р. No EMP-16/05/22-1)

Завантажити

16

Лист підтримки освітньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології»  від Голови правління Громадської організації «Асоціація енергетичних аудиторів України» Вадима ЛИТВИНА (від 30 червня 2022 р. No 06/30)

Завантажити

17

Лист підтримки освітньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології»  від директора ТОВ «ЕСКО Україна» Романюка Г.О.

Завантажити

18

Лист підтримки освітньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології»  від виконавчого директора компанія iC consulenten Україна О.О.Рибак-Хельбль (від 28.12.2020 р. No 201228/01)

Завантажити

19

Лист підтримки освітньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології»  від Голови правління Громадської організації «Асоціація енергетичних аудиторів України» Вадима ЛИТВИНА (від 28 грудня 2020 р. No 12/11)

Завантажити

20

Лист підтримки освітньої програми «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології» від директора ТОВ «ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ПРО» Павла ПЕРТКА (від 24 грудня 2020 р. No EMP-24/12/20-1)

Завантажити

21

Лист підтримки освітньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології»  від директора ТОВ «Центр ефективного енерговикористання» Литвина В.І. (від 28 грудня 2020 р. No1/2812)

Завантажити

 

ВИТЯГИ З ПРОТОКОЛІВ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ, НА ЯКИХ ОБГОВОРЮВАЛИСЯ ПИТАННЯ ОНОВЛЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Витяг з протоколу №3 від 28.09.2022 року про обговорення результатів опитування здобувачів щодо оцінювання якості освітнього процесу підготовки магістрів і пропозицій роботодавців

Завантажити

Витяг з протоколу №4 від 26.10.2022 року про внесення змін до проєкту освітньої програми

Завантажити

Витяг з протоколу №5 від 18.11.2022 року про затвердження освітньо-професійної програми зі змінами

Завантажити

Витяг з протоколу засідання науково-методичної комісії зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка №2 від 24.11.2022 року про затвердження ОПП

Завантажити

Витяг з протоколу №21 від 07.06.2023 року про затвердження силабусів освітніх компонентів та змін в них на 2023/2024 навчальний рік

Завантажити