Енергозабезпечення об’єктів агропромислового комплексу з використанням локальних енергоресурсів

Тема
Енергозабезпечення об’єктів агропромислового комплексу з використанням локальних енергоресурсів
Автор
Васильченко Олександр Миколайович
Дата захисту
Науковий керівник
-

Робота на здобуття ступеня магістра за фахом 8.05070108 –
«Енергетичний менеджмент». – Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут», Київ, 2016.
Магістерська робота присвячена обґрунтуванню теоретичних,
методологічних і прикладних шляхів організаційно-економічного механізму
реалізації біоенергетичного потенціалу аграрного сектора економіки.
В магістерській роботі отримані нові науково обґрунтовані теоретичні
результати щодо ефективного використання локальних джерел енергії, з
урахуванням специфіки виробництва в аграрному секторі. Оцінено ефекти
можливостей впровадження біотехнологій, можливість використання різних
видів локальних джерел енергії для енергозабезпечення запропонованих
об’єктів в залежності від заданих цілей.
Проаналізовано стан, тенденції та стратегія розвитку вітчизняної
енергетики, виконана оцінка енергетичної оснащеності, енергоємності
виробництва і продуктивності праці в аграрному секторі економіки,
встановлено особливості, чинники та пріоритетні напрямки розвитку
сільської енергетики.
Проаналізовано сучасну метеорологічну базу можливості
впровадження біотехнологій, можливість використання локальних джерел
енергії в умовах існуючих режимів електроспоживання, а також для
задоволення специфічних потреб об’єктів. Проведено аналіз світового
досвіду та тенденцій розвитку біотехнологій, а також аналіз потенціалу
використання таких джерел енергії в Україні, на підставі яких доведена
доцільність застосування біотехнологій в генерації на основі діяльності
місцевих агропідприємств.
Сформульовано завдання для створення математичної моделі та
методик визначення та обґрунтування техніко-економічної ефективності
роботи системами розосередженної генерації.
Запропоновано спосіб визначення економічної ефективності
впровадження розосередженої біогенерації на базі локальних джерел енергії,
враховуючи економію грошей при їх використанні, а також отримання
додаткових коштів від продажу електричної енергії за зеленим тарифом.
Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, загальних
висновків та списку використаних літературних джерел. Загальний обсяг
дисертації складає 117 сторінок, у тому числі 22 таблиці, 15 ілюстрацій,
перелік використаних літературних джерел із 45 бібліографічних
найменувань за переліком посилань.
Ключові слова: локальні джерела енергії, агропромисловий
комплекс, біогенерація, енергобезпека, рослинництво, тваринництво,
біоенергетика, енергоефективність, відходи, зелений тариф, термін
окупності.