Управління режимами електроспоживання шляхом використання нетрадиційних джерел енергії

Тема
Управління режимами електроспоживання шляхом
використання нетрадиційних джерел енергії
Автор
Андрєєв Олександр Євгенович
Дата захисту
Науковий керівник
-

Робота на здобуття ступеня магістра за фахом 8.05070108 -«Енергетичний менеджмент». - Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут», Київ, 2016.
Магістерська робота присвячена подальшому розвитку моделей та
засобів управління режимами електроспоживання шляхом використання
нетрадиційних джерел енергії.
В магістерській роботі отримані нові науково обґрунтовані теоретичні
результати вирішення важливої задачі управління режимами
електроспоживання. Оцінено ефекти поєднання можливостей
централізованих і місцевих енергетичних систем у сфері застосування
альтернативних джерел енергії.
Проаналізовано сучасний стан ОЕС України, можливість
використання відновлювальних джерел енергії в умовах існуючих режимів
електроспоживання, а також проблемні питання, що виникають при їх
інтеграції в розподільчі мережі. Проведено всебічний аналіз світово го
досвіду та тенденцій розвитку водневої енергетики, на підставі якого
доведена доцільність застосування засобів розосередженої генерації на
основі ПЕ та визначені принципові критерії їх побудови для умов України.
Сформульовано завдання для створення низки методик визначення
оптимальних форм організації РГ на основі водневих ПЕ.
Використовуючи дані відносно енергетичного потенціалу водневих
ПЕ, визначено рівень їх ефективності для окремих споживачів електричної
енергії.
На підставі багатокритеріального математичного аналізу здійснено
ранжування альтернативних технологій генерації енергії по окремим
сегментам споживачів.
Запропоновано алгоритм визначення економічної ефективності,
враховуючи сукупність факторів різноманітної природи і який базується на
рекомендаціях відносно пріоритетності технологій генерації енергії для
окремих споживачів електричної енергії.
Ключові слова: графік електричних навантажень, паливний елемент,
групи споживачів, інтегральний показник, кластер, управління
енергоспоживанням, теорія нечітких множин, критерій