Про кафедру Електропостачання

Кафедру електропостачання створено в КПІ ім. Ігоря Сікорського на базі кафедри гірничої електромеханіки у 1949 р. Згідно з історією КПІ ім. Ігоря Сікорського кафедру електропостачання було засновано ще у 1936 р., але щодо спадкоємності викладацьких кадрів та науково-методичних розробок існуюча кафедра електропостачання може вважатися продовжувачем ідей і наукових розробок кафедри гірничої електромеханіки.

Кафедра електропостачання з 1988 р. готувала фахівців за двома спеціалізаціями: «Електропостачання промислових підприємств» і «Електропостачання міст». У зв’язку з необхідністю підготовки спеціалістів для служб енергонагляду в 1990 р. було впроваджено спеціалізацію «Енергетичний контроль і маркетинг в електроенергетиці». Кожного року кафедра випускала по одній групі з зазначених спеціалізацій.

У незалежній Україні кафедра електропостачання взяла активну участь у створенні державних стандартів України. Система навчання та підготовка кадрів у сфері енергозбереження почала створюватись в Україні з 1997 р. (вперше на пострадянському просторі). Було створено Інститут енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського, який згідно Постанов Кабінету міністрів України та наказів відповідних Міністерств є базовою організацією в Україні в цієї сфері з питань освіти, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів і популяризації знань. У цьому ж році було відкрито нову спеціальність «Енергетичний менеджмент», за якою вже з 2003 р. розпочався випуск бакалаврів, фахівців та магістрів у 12 технічних університетах України.

На сьогодні кафедра електропостачання КПІ ім. Ігоря Сікорського є провідною з підготовки фахівців зі спеціальностей «Електротехнічні системи електроспоживання» (до 1995 р. назва спеціальності – «Електропостачання промислових підприємств, міст та сільського господарства») і «Енергетичний менеджмент». Кафедра була ініціатором створення і засновником з 1997 р. спеціальності «Енергетичний менеджмент» в Україні.

Протягом всього періоду діяльності кафедри (від 1949 р.) проводиться активна наукова робота, зароджується в КПІ ім. Ігоря Сікорського своя школа електропостачання підприємств і міст, яка стає відомою серед вчених та спеціалістів галузі в СРСР та за кордоном. Провідними вченими (Винославський В.М., Зорін В.В., Праховник А.В., Екель П.Я. та інші) сформовані наукові колективи. Здійснено значний обсяг досліджень режимів розподільних мереж, що відносяться до класу складних систем з десятками тисяч елементів та параметрів. Створено широкий спектр математичних моделей оцінювання та прийняття оптимальних рішень з побудови, розвитку, контролю і управління системами електропостачання. З появою можливостей здійснення розрахунків з використанням обчислювальної техніки розроблено найкращий на теренах СРСР інформаційно-обчислювальний комплекс(ІВК СЕП) моделювання систем електропостачання і оптимізації їх режимів, з урахуванням забезпечення якості напруги, мінімізації втрат електричної енергії, підвищення надійності постачання за рахунок прийняття оптимальних схемних та управлінських рішень (Зорін В.В, Недін І.В., Екель П.Я., Крушельницький О.З.). Важливим напрямком досліджень науковців кафедри стало створення автоматизованих систем обліку, контролю, управління енерговикористанням (Праховник А.В., Калінчик В.П., Волошко А.В., Коцар О.В.), здійснено широке впровадження таких систем. Результати робіт оцінено Державною премією України (Праховник А.В., Калінчик В.П.).

За підручник «Перехідні процеси в системах електропостачання» у 2006 р. Державну премію одержали проф. Винославський В.М. (посмертно) та доц. Несен Л.І. та Прокопенко В.В.

Останні два десятиріччя здійснено широкий спектр досліджень з питань енергетичного менеджменту та впровадження енергоефективних технологій, використання засобів розосередженої генерації, нового покоління систем обліку та управління, засобів керування, активної участі споживача в формуванні оптимальних режимів використання електричної енергії, створення систем енергетичного аудиту (Денисюк С.П., Попов В.А., Находов В.Ф., Прокопенко В.В.)

Навчальному процесу та проведенню наукових досліджень сприяє наявність створеного на базі кафедри Центру підготовки енергоменеджерів по лінії виконання проекту TASIS та науково-дослідного інституту «Енергія».

Кафедра проводить щорічні Всеукраїнські олімпіади зі спеціальностей «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Енергетичний менеджмент». Студенти щорічно приймають участь стають лауреатами та переможцями різних фахових конкурсів та олімпіад. Останні 10 років отримала широкий розвиток мобільність аспірантської та студентської освіти ‑ включене навчання в провідних навчальних закладах інших країн.

Таким чином, кафедра електропостачання підійшла до реформи вищої освіти з достатньо високим науковим потенціалом, науковими школами, навчальною базою та професорсько-викладацьким колективом, в якому є заслужені діячі науки, лауреати Державних премій України.

Навчально-методичне забезпечення спеціальності «Енергетичний менеджмент», розроблене на кафедрі електропостачання, стало базовим для організації випуску фахівців за спеціальністю «Енергетичний менеджмент» для всіх ВНЗів України.

Кафедра електропостачання готує фахівців, які спроможні розробляти, проектувати й експлуатувати інтелектуальні енергетичні комплекси та системи, інтегровані системи електропостачання, як централізовані, так і децентралізовані, створювати системи енергетичного менеджменту для промислових і муніципальних об’єктів на основі концепції Smart Grid, мікросистеми та віртуальні енергетичні станції, створювати сучасні системи енергетичного менеджменту, працювати за сучасними енергозберігаючими, енергоефективними технологіями, здійснювати моніторинг енергоспоживання промислових підприємств на основі застосування інформаційних і комп’ютерних технологій.

На сьогодні кафедра електропостачання є провідною кафедрою України з випуску фахівців з спеціальностей «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Енергетичний менеджмент». Як приклад зазначимо, що кафедра електропостачання є засновником та основним організатором міжнародних наукових конференцій «Інтелектуальні енергетичні системи – ESS» та «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS» (науковий керівник – д.т.н. Денисюк С.П.)

Кафедра електропостачання успішно співпрацює з кафедрою цільової підготовки НАН України. Здійснюються спільні наукові дослідження, аспіранти та магістри кафедри слухають курс лекцій «Моніторинг параметрів режимів роботи електроенергетичних систем», викладання якого здійснює  академік НАН України Б.С. Стогній.

Спеціалістами кафедри розроблено курси та здійснюється перепідготовка фахівців та підвищення кваліфікації у сфері енергоменеджменту та енергоаудиту, зокрема, через Центр підготовки енергоменеджерів, який діє в складі Інституту енергозбереження та енергоменеджменту в рамках співпраці з Торгово-промисловою палатою України, Національною академією державного управління при Президентові України, для компанії ДТЕК Енерго.

Отримані науково-технічні результати, зокрема, аналіз сучасних перспективних напрямків розвитку електроенергетики та електротехніки, енергозбереження та енергоменеджменту, досвід співпраці з іноземними партнерами, співпраця з державними установами та провідними компаніями України, провідними українськими та закордонними вузами підтвердив необхідність зміни назви кафедри та назв спеціалізацій.