Виконання магістерської дисертації

Виконання магістерської дисертації

 

Магістерська дисертація (МД) є заключним етапом підготовки випускника-магістранта. Написання МД має велике значення для поглиблення навичок дослідницької та аналітичної роботи. Основна мета написання МД полягає в тому, щоб випускник-магістрант показав уміння проводити наукове дослідження з конкретної теми, глибоко та самостійно розробляти конкретну проблему, узагальнювати отримані знання з магістерської програми.

Державна підсумкова атестація є обов'язковою частиною основної програми підготовки магістрів. Вона спрямована на встановлення рівня професійної підготовки випускників за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та включає захист випускної кваліфікаційної роботи. 

Випускна кваліфікаційна робота з відповідної магістерської програми, що виконується у вигляді МД повинна бути самостійним завершеним науковим дослідженням теоретичного, науково-дослідного або прикладного характеру, спрямованим на вирішення актуальної науково-технічної або іншої проблеми, відповідно до спеціальності (розрахунково-проектної, організаційно-управлінської, науково-дослідної, педагогічної). 

Магістерська дисертація за освітньо-професійною програмою підготовки зі спеціальності має бути зорієнтована на синтез об’єкта (фізичного або ідеального) проєктування (системи в широкому значенні, пристрою, технологічного процесу, комп’ютерної програми тощо), який оптимально відповідає вимогам технічного завдання. Обов’язковою складовою цієї дисертації є розділ з розроблення стартап-проєкту. 

Задачі магістра наукового спрямування – науково-дослідницька діяльність, тому його МД має бути результатом проведення наукового дослідження з новітніх питань теоретичного або прикладного характеру за профілем підготовки.

 

Нормативні документи КПІ ім. Ігоря Сікорського про випускну атестацію

Положення про організацію освітнього процеса в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Завантажити

Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Завантажити 

Положення про випускну атестацію студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського

Завантажити

Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Завантажити

Положення про систему запобігання академічному плагіату КПІ ім. Ігоря Сікорського

Завантажити 

Положення про апеляції в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Завантажити 

Регламенти проведення семестрового контролю та захистів кваліфікаційних робіт та атестаційних екзаменів в дистанційному режимі

Завантажити

 

Організація, вимоги до структури, змісту та оформлення магістерської дисертації

Виконання магістерської дисертації: організація, вимоги до структури, змісту та оформлення [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за освітньо-професійними програмами «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології» та «Системи забезпечення споживачів електричною енергією» спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Завантажити

 

Розроблення стартап-проекту [Електронний ресурс] : Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей

Завантажити

Форми документів для проведення атестації

Завантажити

 

ДСТУ 3008:2015. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання

Завантажити

ДСТУ 8302:2015 Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання

Завантажити

Оформлення бібліографічного опису для списку використаних джерел у наукових роботах. Методичні рекомендації

Завантажити

Приклади оформлення списку використаних джерел відповідно до ДСТУ 8302:2015

Завантажити

Електронний архів наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського

Завантажити

Рекомендації щодо оформлення автореферату магістерської дисертації

Завантажити

Індивідуальний план підготовки магістра

Завантажити

 

Подання про затвердження тем магістерських дисертацій

Подання на затвердження тем магістерських дисертацій, 2019 рік 

Завантажити

Подання на затвердження тем магістерських дисертацій, 2020 рік 

Завантажити

Подання на затвердження тем магістерських дисертацій, 2021 рік 

Завантажити

Подання на затвердження тем магістерських дисертацій, 2022 рік 

Завантажити