ОПП Системи забезпечення споживачів електричною енергією

                      Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Системи забезпечення споживачів електричною енергією»

за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

галузі знань 14 Електрична інженерія

 

ОПИС ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

 

Освітньо-професійна програма «Системи забезпечення споживачів електричною енергією» реалізується за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у рамках спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на кафедрі «Електропостачання» навчально-наукового інституту енергозбереження та енергоменеджменту, починаючи з 2018 року. Розробка ОПП була викликана необхідністю підготовки висококваліфікованих фахівців для вирішення сучасних актуальних проблем електричної інженерії в сфері систем забезпечення споживачів електричною енергією. КПІ ім. Ігоря Сікорського багато років є одним з провідних ЗВО, що здійснює підготовку фахівців та наукові дослідження електротехнічних, електроенергетичних та електромеханічних систем з акцентом на системи розподілу електричної енергії.

Проектною групою в складі провідних викладачів кафедри ЕП було розроблено ОПП, враховуючи багаторічні традиції, досвід й специфіку започатковані ще при підготовці фахівців з електропостачання промислових підприємств, міст та сільського господарства, та електропостачання гірничих підприємств, а також враховуючи досвід викладання аналогічних програм у вітчизняних та закордонних ЗВО.

Цілями навчання за ОП є:

 • підготовка фахівців, здатних узгоджено розв’язувати комплекс спеціалізованих практичних завдань як на етапі проєктування, так і в процесі монтажу, експлуатації та керування роботою електричних мереж, внутрішньозаводських, внутрішньоцехових, внутрішньобудинкових та агропромислових систем забезпечення споживачів електричною енергією; 

 • розвиток у майбутніх фахівців компетентностей, знань, умінь і навичок, придатних для вирішення практичних завдань згідно діючих норм та стандартів, реалізації наукових досліджень та створення інноваційних розробок сучасного рівня;

 • реалізація міждисциплінарної гармонізації, системності й комплексності підготовки спеціалістів з питань ефективного, надійного, якісного забезпечення споживачів електричною енергією з урахуванням вимог ринку праці, бізнесу та залучення передових наукових рішень й технологій;

 • створення умов для підготовки фахівців на засадах взаємодії освіти науки й практики, здатних генерувати  конкурентоспроможні, інноваційні рішення ефективного забезпечення споживачів електричною енергією в сучасних соціально-економічних умовах, зокрема, плідно співпрацювати з енергетичними ринками.

Особливістю освітньої програми є формування у майбутніх фахівців компетентностей, знань, умінь і навичок, необхідних для комплексного вирішення практичних завдань ефективного, надійного, якісного  забезпечення широкого спектру промислових, цивільних, комунально-побутових, агропромислових  споживачів електричною енергією з урахуванням діючих норм та стандартів, актуальних трендів розвитку світової електроенергетики, вимог ринку праці, раціональним використанням локальних енергетичних ресурсів, сучасного технологічного обладнання, комп’ютерних та інформаційних технологій  в умовах функціонування лібералізованих енергетичних ринків.

Унікальністю даної освітньо-професійною програми є те, що вона спрямована на:

 1. забезпечення посиленої підготовки не тільки з дисциплін електроенергетичного профілю, але також у сфері природничих (математика, фізика) та суміжних технічних (інформаційні технології, мікропроцесорна техніка, силова електроніка, автоматичне керування) наук.

 2. фундаментальну підготовку з проектування, монтажу, експлуатації та раціонального керування роботою систем забезпечення споживачів промислових підприємств, міст та об’єктів агропромислового комплексу електричною енергією на підставі діючих стандартів та інших нормативно технічних документів.

 3. ознайомлення з сучасними системами автоматичного проектування й управління технологічними процесами, математичними методами оптимізації та прийняття рішень з урахуванням факторів економічності, надійності, якості та енергетичної ефективності при проектуванні та керуванні роботою систем електропостачання промислових, цивільних, комунально-побутових, агропромислових об’єктів.

 4. використання елементів дуальної освіти, міжуніверситетських програм співпраці з відомими європейськими навчальними закладами,  проходження практики на провідних вітчизняних галузевих підприємствах.

 5. залучення до викладання навчальних дисциплін фахівців-практиків та науковців Національної академії наук й інших навчальних закладів. 

 6. можливість вільного вибору навчальних дисциплін згідно з профілем освітньої програми та індивідуальних інтересів здобувача,  участь у роботі студентських наукових гуртках та науково-дослідних проектах, які виконуються викладачами кафедри. 

 7. підготовку за сертифікатними програмами «Проєктування та перспективне планування систем електропостачання», «Експлуатація та керування режимами систем розподілу електричної енергії», «Безпечні методи експлуатації систем електропостачання та електроустановок споживачів».

 

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

 

Інформація щодо громадського обговорення освітньо-професійної програми «Системи забезпечення споживачів електричною енергією» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка представлена у розділі «Навчальний процес» за посиланням https://ep.kpi.ua/uk/node/309

Зауваження та пропозиції щодо покращення освітньо-професійної програми просимо надсилати гаранту програми на електронну пошту: tka.vadim1963-iee@lll.kpi.ua

    Освітньо-професійні програми та начальні плани

Освітньо-професійна програма 2018

Завантажити

Навчальний план (денна форма) 2019

Завантажити

Навчальний план (заочна форма) 2019

Завантажити

 
Освітньо-професійна програма 2020

Завантажити

Навчальний план (денна форма) 2020

Завантажити

Навчальний план (денна прискорена форма) 2020

Завантажити

Навчальний план (заочна форма) 2020

Завантажити

Навчальний план (заочна прискорена форма) 2020

Завантажити

 
Освітньо-професійна програма 2021

Завантажити

Навчальний план (денна форма) 2021

Завантажити

Навчальний план (денна прискорена форма) 2021

Завантажити

Навчальний план (заочна форма) 2021

Завантажити

Навчальний план (заочна прискорена форма) 2021

Завантажити

 
Освітньо-професійна програма 2022

Завантажити

Навчальний план (денна форма) 2022

Завантажити

Навчальний план (денна прискорена форма) 2022

Завантажити

Навчальний план (заочна форма) 2022

Завантажити

Навчальний план (заочна прискорена форма) 2022

Завантажити

РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ

1

Рецензія від начальника управління впровадження та розвитку систем обліку Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики НКРЕКП Владислава ПОПОВИЧА

Завантажити

2

Рецензія від головного інженера ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» Вадима РАССОВСЬКОГО

Завантажити

3

Рецензія від головного енергетика ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» Віктора КОЗИРЯ

Завантажити

4

Рецензія від директора ТОВ «УКРМОНТАЖСЕРВІС» Валентинf ЗАПОРОЖЦЯ

Завантажити

5

Лист підтримки освітньо-професійної програми «Системи забезпечення споживачів електричною енергією»  від директора ТОВ «БЛУСАН СОЛАР ЕНЕРДЖІ ТЕХ УКРАЇНА» А. ПУСТОВОГО

Завантажити

6

Лист підтримки освітньо-професійної програми «Системи забезпечення споживачів електричною енергією»  від виконавчого директора компанія iC consulenten Україна О.О.Рибак-Хельбль (від 28.12.2020 р. No 201228/01)

Завантажити

7

Лист підтримки освітньо-професійної програми «Системи забезпечення споживачів електричною енергією»  від директора ТОВ «ЕСКО Україна» Романюка Г.О. 

Завантажити

8

Лист підтримки освітньо-професійної програми «Системи забезпечення споживачів електричною енергією»  від директора ТОВ «Центр ефективного енерговикористання» Литвина В.І. (від 28 грудня 2020 р. No1/2812)

Завантажити

9

Лист підтримки освітньої програми «Системи забезпечення споживачів електричною енергією» від директора ТОВ «ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ПРО» Павла ПЕРТКА (від 24 грудня 2020 р. No EMP-24/12/20-1)

Завантажити